Zespoły działające przy IGG

 

Rada Konsultacyjna ds. Gazownictwa
do współpracy z Prezesem URE.

 

Została powołana w październiku 2015 r. na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Izbą Gospodarczą Gazownictwa. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi 11 członków, imiennie uzgodnionych z Prezesem URE, przedstawicieli: Duon Dystrybucja S.A., .EWE energia Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., Grupy Azoty S.A., Hermes Energy Group S.A., PGNiG  - Dystrybucja Sp. z o.o., PGNiG SA, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,  oraz IGG. 

Rada Konsultacyjna opiniuje projekty dotyczące podstawowych zasad kształtowania rynku paliw gazowych oraz wyraża opinię dot. zakresu postępu liberalizacji tego rynku z uwzględnieniem uwarunkowań krajowychi międzynarodowych, w tym regulacji Unii Europejskiej.

W grudniu 2015 r. IGG wystąpiła do firm członkowskich z prośbą o wypełnienie przygotowanej przez Radę „Ankiety na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022” w zakresie:

  1. oceny zmian, które miały miejsce na krajowym rynku gazu ziemnego w latach 2011-2015,
  2. oceny aktualnego stanu rynku gazu w Polsce,
  3. oczekiwań oraz prognozowanych zmian na krajowym rynku gazu w perspektywie do roku 2022.

Celem Ankiety było rozpoznanie potrzeb uczestników rynku gazu ziemnego, co do modelu jego rozwoju w Polsce. Uzyskane w ramach ankiety odpowiedzi zostały przekazane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz innym organom rządowym jako opinia jej uczestników oraz całej Izby Gospodarczej Gazownictwa na temat zmian, jakie miały miejsce na polskim rynku gazu ziemnego w ostatnich latach, oraz ich preferowanego przyszłego kierunku.

 

Zespół ds. Analiz Rynku Gazu

 

Realizując Uchwałę IV Kongresu  Polskiego  Przemysłu  Gazowniczego  z  dnia 25 kwietnia 2014 r. Zarząd IGG w dniu 30 września 2014 r. powołał przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Zespół ds. Analiz Rynku Gazu 

Podstawowym zadaniem Zespołu jest monitorowanie i ocena rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce z uwzględnieniem zmian zachodzących w Unii Europejskiej i pozostałych częściach świata oraz proponowanie rozwiązań i działań, które powinny być przenoszone do podstawowych dokumentów regulujących rynek energetyki w Polsce, w tym do Polityki Energetycznej Państwa do 2050 r.

 

Zespół konsultacyjny
ds. pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych

 

Do głównych zadań zespołu należy m.in. współpraca z rządowym Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy unijnych, opiniowanie i konsultowanie dokumentów z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków dla gazownictwa oraz proponowanie Zarządowi IGG oraz Zarządom zainteresowanych firm gazowniczych, rozwiązań umożliwiających dofinansowanie (np. budowa nowych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, rozbudowa PMG i terminala LNG, projekty innowacyjne i B+R).

 

Zespół ds. Prawa Gazowego

 

Zakres pracy Zespołu obejmuje min.:

przygotowywanie

1)Założeń prawa gazowego wraz   z kierunkami uzasadnionych zmian w prawie energetycznym,
2) projektuUstawy Prawo gazowewrazz Uzasadnieniemoraz 
3) ZałożeńAktów wykonawczych do Prawa gazowego.

Projekty dot. pkt. 1 zostały przekazane kompetentnym instytucjom państwowym, takim jak właściwe Ministerstwa i Komisje Sejmowe, z uwzględnieniem wymogów ustawy o lobbingu.

Realizując powyższe i uwzględniając obowiązek implementacji przez Polskę tzw. III Pakietu Energetyczno-Klimatycznego  (od 3 marca 2011 r.) Izba intensywnie wspierała w 2010 r. Ministerstwo Gospodarki w przygotowaniu projektu Prawa gazowego, który poddany zostanie publicznej dyskusji w II kwartale 2011 r.  Izba m.in. zapewnia opinie (ekspertyzy) dot.: rozliczeń gazu w jednostkach energii, dostaw gazu dla odbiorców chronionych (wrażliwych), udostępnienia zdolności przepływu gazu w obu kierunkach na połączeniach transgranicznych, odejścia od restrykcyjnych przepisów unbundlingu (rozdzielenia) dla „małych” graczy rynkowych, uproszczenia procedur koncesyjnych i wyznaczenia operatorów.

 

Zespół ds. Inteligentnego opomiarowania w gazownictwie

 

Do głównych zadań zespołu należywypracowanie kierunków autonomicznych działań sektora gazowego zapewniających realizację zobowiązań unijnych i krajowych dot. wdrażania inteligentnego opomiarowania oraz współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie przygotowania rozwiązań technicznych i implementacji prawnych z uwzględnieniem doświadczeń światowych oraz korzyści dla konsumentów.
Prace   te skoordynowane są z bardziej zaawansowanymi działaniami sektora elektroenergetycznego. Przede wszystkim Izba prowadzi w tym zakresie bieżącą współpracę z PTPiREE oraz po usilnych staraniach Przewodniczący Zespołu p. Dariusz Dzirba włączony został do międzyresortowego i parlamentarnego Zespołu ds. Smart Meteringu.

W maju 2010 r.  powołane zostały w ramach ww. Zespołu dwa podzespoły (grupy robocze): 1) ds. funkcjonalności  pod kierownictwem dr Jacka Jaworskiego   i 2)  ds. założeń komunikacyjnych pod kierownictwem Pawła Olszewskiego. Podzespoły prowadziły działania na rzecz wypracowania samodzielnych rozwiązań branżowych uwzględniających odrębną dyrektywę gazową oraz inne wytyczne dla gazownictwa, powstające na szczeblu unijnym.

Zespół działał również  poprzez włączenie maksymalnej liczby przedstawicieli sektora gazowego do zespołów  i komitetów unijnych działających w zakresie inteligentnego opomiarowania. Członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli m.in. przy opracowywaniu „Analizy struktury organizacyjnej opomiarowania w gazownictwie” z uwzględnieniem wariantu powołania Niezależnego Operatora Pomiarów. Zespół odrzucił ten wariant.

W dniu 01 września 2014 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa przekazała do Ministerstwa Gospodarki Uwagi do projektu MG "Wariantów wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych w sektorze gazu ziemnego"