O Izbie

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA W PIGUŁCE

Naszą siłą są nasi członkowie.

Minęło 20 lat od utworzenia Izby Gospodarczej Gazownictwa, która powstała w styczniu 2003 roku z inicjatywy przedsiębiorców z sektora gazowniczego. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą całe spektrum i największą ilość  podmiotów z sektora paliw gazowych. Przez cały okres funkcjonowania Izby z pasją, zaangażowaniem i determinacją działamy z ukierunkowaniem na rozwój branży gazowniczej i stoimy na straży interesów naszych członków. 

Przez ten okres, aktywnie włączając się w wiele procesów przemian, dostosowujmy się do dynamicznie zmieniającego otoczenia poszerzając zakres misji, która jest nieustannym  kreowaniem wspólnoty firm członkowskich operujących na rynku paliw gazowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności.

Nadal intensywnie integrujemy środowiska osób fizycznych i prawnych związanych
z gazownictwem, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów zarówno wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), jak i instytucji naukowych. Tworzymy platformę do nawiązywania relacji biznesowych dla naszych członków oraz całej branży gazowniczej.

Nieustannie wzmacniamy pozycję Izby na nowych kierunkach działalności związanych
z obszarem gazów zdekarbonizowanych, w tym z wodorem i biometanem, a swoje działania ukierunkowaliśmy na zeroemisyjność i nowe technologie. Nieprzerwanie stanowimy inkubator innowacyjnych pomysłów i nowych rozwiązań dla branży gazowniczej.

Nie ustajemy w wysiłkach, aby edukować i uświadamiać różne środowiska o istotnej roli paliw gazowych w procesie transformacji energetycznej Polski.

Stworzyliśmy także platformę dla alternatywnych form dialogu pomiędzy stronami stosunków gospodarczych i mamy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów w obrocie gospodarczym. Organizujemy funkcjonowanie Sądu Arbitrażowego oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie.

Zwiększamy rozpoznawalność

Przekazujemy naszym członkom certyfikat przynależności, który jest uznanym znakiem rozpoznawczym dla partnerów i klientów biznesowych gwarantującym przynależność do renomowanego i prestiżowego środowiska branżowego. Zapewniamy szerokie możliwości wzmocnienia wizerunku naszych członków, poprzez możliwość zaprezentowania się  na forum wydarzeń organizowanych przez Izbę czy publikacji na łamach profesjonalnego kwartalnika branżowego „Przeglądu Gazowniczego”. Włączamy naszych członków do współpracy w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich łączących środowiska administracji państwowej i biznesu.

Publikujemy specjalistyczną wiedzę i informacje z branży

Jesteśmy wydawcą kwartalnika branżowego „Przegląd Gazowniczy”. Na jego łamach publikujemy artykuły uznanych specjalistów, oraz poruszamy najważniejsze tematy dla branży, prezentujemy aktualne trendy, nowinki technologiczne, a także opinie i stanowiska prawne do problemowych kwestii.

Czasopismo oferuje dostęp do informacji branżowych z kraju i ze świata, w tym szczególnie interesujące rozmowy z przedstawicielami administracji państwowej i świata biznesu.

Dbamy o bezpieczeństwo i określamy najlepsze praktyki

Dążymy do ujednolicenia wymagań w działalności technicznej oraz usługach branżowych.
Zapewniamy możliwość kształtowania przez członków IGG reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, które nie mają uregulowań w postaci norm krajowych lub międzynarodowych.

Komitet Standardu Technicznego IGG opracowuje dokumenty standaryzacyjne uwzględniające nowe rozwiązania techniczne, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w działalności  branży i mające wpływ na obniżenie kosztów tej działalności.

Stworzyliśmy Kodeks dobrych praktyk w relacjach inwestor–wykonawca, który służy rozpowszechnieniu spójnych, przejrzystych zasad i regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Zawarte w nim zasady wykorzystywane są w działalności firm członkowskich. 

Wspieramy rozwój nowych technologii

Tworzymy możliwość wymiany wiedzy, pozyskiwania informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych oraz know-how w zakresie związanym
z paliwami gazowymi i energetyką. Kompleksowo wspieramy przygotowanie rozwiązań
w zakresie nowych technologii. Łączymy doświadczenia poszczególnych segmentów branży,  dzięki czemu aktywnie poszukujemy synergii w zakresie rozwoju nowych technologii.

Dbamy o interesy stowarzyszonych

Odpowiadamy na potrzeby rynku. Podejmujemy inicjatywy na rzecz wprowadzania korzystnych dla branży rozwiązań regulacyjnych. Tworzymy projekty przepisów, opiniujemy regulacje prawne przy współpracy firm członkowskich  i wpływamy na porządkowanie krajowego i unijnego systemy prawnego.

Integrujemy środowisko tworząc platformę do wymiany informacji i poglądów

Organizujemy uznane w środowisku wydarzenia branżowe takie jak kongresy, targi, konferencje, oraz  sympozja, na których goszczą wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu. Wydarzenia te służą wymianie poglądów, opinii, debatom nad najpoważniejszymi wyzwaniami branży czy wreszcie są miejscem integracji środowiska i stwarzają możliwość nawiązania i utrwalania relacji biznesowych.

Edukujemy

Organizujemy szkolenia, warsztaty techniczne i webinary, oraz autorski program studiów MBA skierowany w szczególności dla firm sektora gazowniczego, energetycznego, paliwowego
i ciepłowniczego. 2-letnie studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) kierowane są dla kadry kierowniczej. Nasi absolwenci to renomowani specjaliści i menadżerowie osiągający sukcesy zawodowe w swoich dziedzinach

Doceniamy, promujemy, nagradzamy

Promujemy nasze firmy członkowskie, oferowane przez nie rozwiązania i doceniamy zaangażowanie w pracę na rzecz branży gazowniczej poprzez przyznawanie honorowych odznaczeń Izby Gospodarczej Gazownictwa za szczególne osiągnięcia i zasługi. W uznaniu osiągnięć i zasług postulujemy także o wyróżnienia państwowe, resortowe i stopnie górnicze.

Propagujemy polubowne rozwiązywanie sporów

Przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa działają ośrodki  specjalizujące się w polubownym rozwiązywaniu  sporów (Ośrodek Mediacji Gospodarczej i Sąd Arbitrażowy), stanowiące alternatywne platformy dialogu między stronami stosunków gospodarczych.

Ułatwiamy dostęp do oferty sprzedażowej

Stały dostęp do sklepu umożliwia  dokonywanie zakupów on-line dokumentów standaryzacyjnych oraz Biuletynu Technicznego w atrakcyjnej ofercie cenowej przygotowanej specjalnie dla firm członkowskich.

W przyszłości planujemy również rozszerzenie oferty sklepu o sprzedaż zaproszeń na wydarzenia organizowane przez IGG.