Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych

ST-IGG-1401:2021 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych.

Jeżeli producent gazomierzy miechowych, nie posiadający nadanego symbolu producenta, zadeklaruje potrzebę stosowania na swoich urządzeniach kodu kreskowego zgodnego ze standardem ST-IGG-1401:2021, zobligowany jest wystąpić do Izby Gospodarczej Gazownictwa z wnioskiem o nadanie mu symbolu producenta.

Do wniosku producent lub upoważniony przedstawiciel producenta powinien dołączyć aktualne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie stwierdzenie, że dany podmiot jest producentem gazomierzy miechowych:

  • oświadczenie, że jest producentem gazomierzy miechowych,
  • podstawowe informacje dot. produkowanych gazomierzy,
  • dokumenty pozwalające na wystawienie deklaracji zgodności oraz na umieszczenie na gazomierzu oznakowania zgodności CE oraz dodatkowego oznakowania metrologicznego (litera "M" z dwiema ostatnimi cyframi roku w prostokątnej ramce) świadczącego, że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje nadanie kodu typu gazomierza należy dołączyć wypełniony w zakresie gazomierzy danego typu Załącznik A - Tablica A: Parametry charakteryzujące kod typu dla gazomierzy miechowych (link do pobrania Załącznika w wersji edytowalnej znajduje się na dole niniejszej strony).

Symbole producenta są unikalne dla producentów gazomierzy miechowych, a kody typu są unikalne dla gazomierzy miechowych danego producenta. Symbolami producenta oraz kodami typu zarządza Izba Gospodarcza Gazownictwa. Aktualny wniosek oraz wykaz symboli producenta i kodów typu publikowane są na stronie internetowej Izby Gospodarczej Gazownictwa, w niniejszej zakładce.

 

ST-IGG-1402:2021 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów.

Producent lub upoważniony przedstawiciel producenta, deklarujący potrzebę stosowania na swoich urządzeniach kodu kreskowego zgodnego ze standardem ST-IGG-1402:2021, powinien wystąpić do Izby Gospodarczej Gazownictwa z wnioskiem o nadanie mu symbolu producenta oraz kodu typu (odmiany), jeżeli nie były wcześniej nadane.

Do wniosku o nadanie symbolu producenta należy dołączyć aktualne dokumenty na podstawie których możliwe będzie stwierdzenie, że dany podmiot jest producentem reduktorów do punktów gazowych:

  • oświadczenie, że jest producentem reduktorów danego typu,
  • podstawowe informacje dot. reduktorów,
  • posiadane certyfikaty, atesty i wyniki badań wykonanych przez niezależne jednostki badawcze.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje nadanie kodu typu (odmiany) należy dołączyć  wypełniony w zakresie reduktorów danego typu (odmiany) Załącznik A - Tablica A: Parametry charakteryzujące kod typu (odmiany) reduktorów (link do pobrania Załącznika w wersji edytowalnej znajduje się na dole niniejszej strony).

Symbole producenta są unikalne dla producentów reduktorów do punktów gazowych,  a kody typu (odmiany) są unikalne dla reduktorów danego producenta. Symbolami producenta  oraz kodami typu (odmiany) zarządza Izba Gospodarcza Gazownictwa. Aktualny wniosek, wykaz symboli producenta i kodów typu (odmiany) publikowane są na stronie internetowej Izby Gospodarczej Gazownictwa, w niniejszej zakładce.

 

ST-IGG-1403:2021 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb.

Jeżeli producent plomb, nie posiadający nadanego symbolu producenta zadeklaruje potrzebę stosowania kodu kreskowego, zgodnego ze standardem ST-IGG-1403:2021, powinien wystąpić do Izby Gospodarczej Gazownictwa z wnioskiem o nadanie mu symbolu producenta.

Do wniosku producent lub upoważniony przedstawiciel producenta powinien dołączyć aktualne dokumenty na podstawie których możliwe będzie stwierdzenie, że dany podmiot jest producentem plomb:

  • oświadczenie, że jest producentem plomb danego typu,
  • podstawowe informacje dot. plomb,
  • posiadane certyfikaty, atesty i wyniki badań wykonanych przez niezależne jednostki badawcze.

Symbole producenta są unikalne dla producentów plomb do punktów gazowych. Symbolami producenta zarządza Izba Gospodarcza Gazownictwa. Aktualny wykaz symboli producenta publikowany jest na stronie internetowej Izby Gospodarczej Gazownictwa, w niniejszej zakładce.