Sąd Arbitrażowy przy IGG

 

SĄD ARBITRAŻOWY IGG

 

Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 7 kwietnia 2009 r. Zarząd IGG w dniu 24 września 2009 r. powołał przy Izbie Uchwałą  Nr 11/2009 Sąd Arbitrażowy władny rozstrzygać spory zaistniałe pomiędzy stronami, przyjmując następujące dokumenty:

1.Statut Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

2.Regulamin działania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwawraz z Załącznikiem: Taryfy opłat  za czynności Sądu Arbitrażowego przy  IGG 

Zgodnie z § 23 pkt. 17,18 Statutu IGG Zarząd IGG powołał w dniu 16.03.2022 r. na Prezesa Sądu Arbitrażowego  mec. Adama Wawrzynowicza
 

Informujemy wszystkich zainteresowanych rozstrzyganiem sporów przed Sądem Arbitrażowym przy IGG o konieczności zamieszczenia w umowach handlowych klauzuli umożliwiającej rozstrzyganie ewentualnych sporów przed Sądem polubownym.

 

Arbitrzy Sądu działającego przy IGG

 

W dniu 5 listopada 2009 roku Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie podjął uchwałę, mocą której na arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie zostały powołane następujące osoby:

 

Adamczyk Maciej Aleksander

adwokat
Dziedziny: ekspert w zakresie prawa cywilnego, w szczególności problematyki kontraktów handlowych i prawa rzeczowego
Języki: angielski, rosyjski
Rok urodzenia: 1967
Kariera: wspólnik Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Adamczyk i Spółka w Gdyni, wcześniej radca prawny w PGNiG S.A. Oddział w Gdańsku,
Inne osiągnięcia: wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Cieślak Wojciech

adwokat, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki
Dziedziny: ekspert w dziedzinie prawa karnego procesowego i kryminologii
Języki: rosyjski, angielski
Rok urodzenia: 1962
Kariera: prokurator prokuratury rejonowe, praktyka adwokacka w formie samodzielnej kancelarii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
Inne osiągnięcia: autor kilkudziesięciu publikacji (książki artykuły) poświęconych problematyce przestępstw przeciwko mieniu, przestępczości gospodarczej i lobbingowi

Daniszewska Ewa

wykształcenie wyższe
Uniwersytet Gdański – Filologia Rosyjska, Studium Prawno – Menadżerskie
Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe "Inżynieria gazownictwa"
Dziedziny: postępowania o zamówienia publiczne
Języki: rosyjski, angielski
Rok urodzenia: 1978
Kariera: kierownik sprzedaży w firmie Apator Metrix S.A.
Inne osiągnięcia: uprawnienia do samodzielnego prowadzenia i nadzorowania postępowań o zamówienie publiczne

Dubiecki Piotr

radca prawny
Dziedziny: prawo gospodarcze, prawo pracy, stepowanie cywilne, zamówienia publiczne
Język: angielski, hiszpański
Rok urodzenia: 1974
Kariera: radca prawny ZUG GAZOMET sp. z o.o. w Rawiczu, indywidualna praktyka w ramach Kancelarii Radcy Prawnego

Dziadowiec Marcin

radca prawny
Dziedziny: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo kontraktów handlowych, w szczególności umowy o roboty budowlane w tym w oparciu o FIDIC, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe i obrotu nieruchomościami
Języki: angielski, rosyjski
Rok urodzenia: 1977
Kariera: praca w kancelariach prawniczej i notarialnej, obecnie prowadzenie własnej Kancelarii Radcy Prawnego
Inne osiągnięcia: publikacje na łamach gazety prawnej

Fortuna Andrzej

radca prawny
Dziedziny: prawo gospodarcze, windykacja należności, prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych
Język: angielski
Rok urodzenia: 1976
Kariera: obsługa prawna podmiotów gospodarczych w ramach Kancelarii Radcy Prawnego FORTUNA Andrzej Fortuna
Inne osiągnięcia: uprawnienia mediatora – mediator wpisany na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych

Grzegółka Krzysztof

doktor nauk technicznych
Dziedziny: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, technologia maszyn i automatyzacja, organizacja i zarządzanie, prowadzenie i zabezpieczanie ryzyka finansowego w projekcie inwestycji
Język: angielski, niemiecki, rosyjski
Rok urodzenia:1953
Kariera: kierownicze stanowiska w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa, ostatnio członek zarządu, z-ca dyrektora generalnego ds. technicznych
Inne osiągnięcia: publikacje, 16 wniosków racjonalizatorskich

Grzejszczak Paweł

radca prawny
doktor nauk ekonomicznych
Dziedziny: prawo gospodarcze, energetyczne (kwestie regulacyjne oraz kontrakty), finansowanie inwestycji, prawo wolnej konkurencji, pomoc publiczna, zamówienia sektorowe, postępowanie sądowe i arbitrażowe
Język: angielski, rosyjski
Rok urodzenia: 1963
Kariera: pracownik naukowy w SGH, doradca w firmie konsultingowej Nicom Consulting Ltd., radca prawny/partner w Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski, Palinka, związany z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi: do 2007 Sqiure Anders a obecnie z DLA Piper jako partner odpowiedzialny za praktykę energetyczną
Inne osiągnięcia: autor pierwszej w Polsce monografii dotyczącej prawa poboru akcji, prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących elektroenergetyki i sektora gazowego.

Jamroz Dariusz

radca prawny
Dziedziny: wszelkie spory z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa zamówień oraz prawa pracy
Język: angielski
Rok urodzenia 1968
Kariera: prawnik w Karpackim Zakładzie Gazowniczym, obecnie dyrektor operacyjny w Karpackiej Spółce Gazownictwa
Inne osiągnięcia: uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ukończone studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Gdański/Iae Aix-En-Provance Graduale School of Managemet w Marsylii

Jędrzyński Wojciech

radca prawny
Dziedziny: prawo rynków regulowanych, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo spółek, prawo zobowiązań umownych, prawo bankowe, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne
Język: angielski
Rok urodzenia: 1965
Kariera: obsługa prawna podmiotów gospodarczych, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, kierownicze stanowiska w organach państwowych i banku, obecnie dyrektor pionu prawnego w OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Inne osiągnięcia: udział w organach nadzorczych spółek

Kopczyński Andrzej

mgr inż. mechanik
Dziedziny: posiada wiedzę prawniczą i biznesową, wyróżnia się szeroką wiedzą techniczną i dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, zarządzania, koordynacji i nadzoru nad realizacją inwestycji takich jak systemy gazociągów tranzytowych, tłocznie gazu, węzły rozdzielczo-pomiarowe gazu i zbiorniki gazu
Języki: rosyjski, francuski
Rok urodzenia: 1946
Kariera: główny projektant w BSiPG GAZOPROJEKT S.A., członek komisji problemowych przy Polskim Komitecie Normalizacji.
Inne osiągnięcia: uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, autor i współautor szeregu opracowań dla branży gazowniczej mających na celu dostosowanie polskich norm do wymogów Unii Europejskiej, opracował wiele polskich i zakładowych norm dotyczących projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej w szczególności dotyczących obliczeń wytrzymałościowych, prób ciśnieniowych rurociągów i obiektów gazowniczych oraz doboru sprężarek gazu

Leszczyński Zbigniew

mgr inż. budownictwa
Dziedziny: prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie inwestycji w tym nadzór i rozliczanie robót budowlanych
Język: rosyjski, francuski
Rok urodzenia: 1962
Kariera: inspektor nadzoru budowlanego, kierownik referatu zamówień publicznych, zastępca naczelnika wydziału inwestycji i zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń i świadczenie usług doradczych z zakresu zamówień publicznych, arbiter w Urzędzie Zamówień Publicznych, biegły sądowy z zakresu budownictwa
Inne osiągnięcia: publikacje w tym książkowe z zakresu zamówień publicznych w szczególności w robotach budowlanych, studia podyplomowe pn. „Prawo inwestycyjne”, uzyskane uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 Matkowski Adam

mgr inż. chemik
Wydział Chemiczny – Politechnika Wrocławska
Studium Podyplomowe Ekonometrii
Dziedziny: projektowanie, budowa, rozbiórki i utrzymanie sieci gazowych i związanych z nimi robót
Język: rosyjski, angielski
Rok urodzenia: 1943
Kariera: kierownicze stanowiska w Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” S.A., ostatnio Dyrektor Projektowania i Rozwoju
Inne osiągnięcia: uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy i robót specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych, rzeczoznawca budowlany w zakresie programowania rozwoju gazyfikacji oraz w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych.

Opalski Wojciech

radca prawny
Dziedziny: postępowanie przed sądami w tym sądami arbitrażowymi
Język: angielski, niemiecki, francuski
Rok urodzenia: 1974
Kariera: obsługa podmiotów gospodarczych, partner w Kancelarii prawnej Wodzika, Opalski, Szmagalska Radcowie prawni sp.p.
Inne osiągnięcia: absolwent Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie R.Schumanna w Strasburgu

Osiadacz Andrzej

prof. dr. hab. inż.
Dziedziny: automatyka, robotyka, inżynieria gazownictwa, znajomość układów pomiarowych, hydrauliki gazociągu, symulacji i optymalizacji sieci gazowych
Języki: angielski, rosyjski, francuski
Rok urodzenia: 1943
Kariera: profesor automatyki i robotyki, profesor inżynierii gazownictwa w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Politechniki Warszawskiej, w której kieruje Zakładem Systemów Ciepłowniczych. W latach 2004-2006 Prezes GAZ-SYSTEM S.A.
Inne osiągnięcia: stypendysta ONZ-u w 1979 roku, w latach 1985-1990 – visiting professor w Uniwersytecie w Manchester.

 Palinka Józef

radca prawny
Dziedziny: specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz prawa spółek
Język: angielski
Rok urodzenia: 1960
Kariera: doradca Ministra Finansów w zakresie prawa bankowego i ubezpieczeniowego, wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, pełnomocnik w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, doradca w licznych transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach i przejęciach od 1999 roku partner w wiodącej kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Inne osiągnięcia: autor publikacji w fachowych czasopismach prawniczych

Sikora Jacek

prawnik
Uniwersytet Śląski
Dziedziny: branża gazownicza , prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i interwencji klientów, postępowania administracyjne przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie prawa energetycznego oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie prawa ochrony konsumentów.
Jezyk: angielski, rosyjski
Rok urodzenia: 1961
Inne osiągnięcia: studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem gazowniczym, zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym według standardów międzynarodowych, uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

 Skulski Witold

 adwokat
Dziedziny: prawo gospodarcze, administracyjne, budowlane, energetyczne, górnicze, ochrony środowiska, cywilne, bankowe.
Jezyk: rosyjski
Rok urodzenia: 1954
Kariera: długoletnia praktyka adwokacka wprowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, obsługa sądowa spółek zajmujących się przesyłem gazu, ropy, kładzeniem ruro- i ropociągów, liczne sprawy sądowe związane z przesyłem gazu  oraz służebnościami gruntowymi (obecnie służebnościami przesyłu).

Standar Zbigniew

adwokat
Dziedziny: prawo cywilne, postępowania sądowe
Jezyk: rosyjski, angielski
Rok urodzenia: 1944
Kariera: prowadzenie kancelarii adwokackiej, członek pierwszej Rady Nadzorczej PGNiG S.A. i Rady Służby cywilnej
Inne osiągnięcia: W latach 2005-2007 doradca prawny Marszałka Sejmu

Stopczyńska Ewa

biegły rewident
Dziedziny: znajomość prawa bilansowego, podatkowego oraz pozostałych przepisów prawa, których znajomość jest niezbędna do wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Języki: angielski, rosyjski
Rok urodzenia: 1960
Kariera: praca na stanowiskach dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, głównego księgowy, członek zarządu w spółkach prawa handlowego, prowadzenie biura usług finansowo-rachunkowych a obecnie kancelarii biegłego rewidenta
Inne osiągnięcia: wykładowca na kursach dla księgowych bilansistów i szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów  

Szuma Krzysztof

radca prawny
doktor nauk prawnych
Dziedziny: prawo umów gospodarczych, postępowanie sadowe i sporne
Jezyk: angielski
Rok urodzenia: 1951
Kariera: wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, działalność we własnej kancelarii, wieloletni arbiter i superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i przed innymi sądami polubownymi w tym przy KIG.

Śliwiński Sławomir

prawnik
Dziedziny: prawo gospodarcze, administracyjne, fuzje, przejęcia spółek, zarządzanie jakością, prawo spółek handlowych, prawo budowlane
Jezyk: angielski
Rok urodzenia: 1972
Kariera: Prezes Zarządu ZRUG Toruń S.A. i Pomorskiej Spółki Gazownictwa, obecnie członek Zarządu OGP GAZ- SYSTEM S.A.
Inne osiągnięcia: dyplom MBA – 6 FKM, certyfikat zarządzania jakością, uprawnienia bhp, uprawnienia energetyczne, studia podyplomowe AGH - Kraków

Tokarzewski Janusz

mgr inż. gazownictwa
Dziedziny: przepisy techniczne w energetyce
Jezyk: rosyjski
Rok urodzenia: 1943
Kariera: kierownicze (dyrektorskie) stanowiska w PGNiG PP, członek Zarządu PGNiG S.A., PUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. obecnie PGNiG S.A.
Inne osiągnięcia: uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych, rzeczoznawca PZITS i SITPNiG w zakresie gazownictwa, publikacje, wyróżnienia

Tomczak Włodzimierz

mgr inż. urządzeń sanitarnych – rozprowadzanie i magazynowanie gazu
Dziedziny: rozprowadzanie, magazynowanie i użytkowanie gazu
Jezyk: niemiecki, rosyjski
Rok urodzenia: 1944
Kariera: kierownicze stanowiska w Zakładzie Gazowniczym Łódź, obecnie Dyrektor Oddziału MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź
Inne osiągnięcia: uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowami i robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sporządzania sprojektów sieci gazowych, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.  Studia podyplomowe w SGH – zarządzanie spółkami kapitałowymi, uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG i biegłego sądowego o specjalności rozprowadzanie, magazynowanie i użytkowanie gazu.

Węgrzyn Adam

doktor nauk ekonomicznych
Jezyk: angielski
Rok urodzenia: 1969
Kariera: pracownik bankowy, kierownicze stanowiska w PGNiG S.A. ROP we Wrocławiu, OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, obecnie Dyrektor Pionu Finansowego Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Inne osiągnięcia: liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, księgowości, bankowości, funkcjonowania rynku kapitałowego

Zambrowicz-Rybarczyk Hanna

radca prawny
Dziedziny: prawo umów gospodarczych, postępowanie sądowe i sporne przed sądem arbitrażowym
Jezyk: angielski
Rok urodzenia: 1961
Kariera: działalność we własnej kancelarii radcy prawnego
Inne osiągnięcia: pełnienie funkcji członka rad nadzorczych, syndyka i likwidatora