Władze Izby

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

Prezydium Zarządu IGG

 

RP

Robert Perkowski (PGNiG SA) - Prezes Zarządu IGG

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych „analityka zarządzania” Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Szkole Biznesu i administracji w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 roku odbywając staż w departamencie finansowym firmy „Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 roku rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m. in. Opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie pac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa jednej z korporacji samorządowych „Związek Samorządów Polskich”, gdzie świadczył usługi szkoleniowe oraz uzyskała mandat radnego gminnego i powiatowego.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie:

1. strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,

2. polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami,

3. prowadzenia całości spraw związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem, inwestycjami górniczymi oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosowanie do odpowiednich postanowień przepisów prawa w Polsce i regulacji prawnych w innych krajach, w których PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczo- wydobywczą,

4. wypracowania założeń, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego,

5. funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych,

6. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w Spółce oraz w podmiotach z Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie procesów akwizycyjnych upstremu w kraju i zagranicą,

7. działalności PGNiG S.A. Oddziału Geologii i Eksploatacji, Oddziału PGNiG S.A. w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze, Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie oraz Oddziałów zagranicznych,

8. kształtowania relacji z operatorami systemów: przemysłowego i dystrybucyjnego,

9. kształtowania relacji z operatorami systemów magazynowania.

 

 

rw

Robert Więckowski (PSG Sp. z o.o.) - Wiceprezes Zarządu IGG

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Transport gazu i energetyka gazowa”. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję Doradcy w Ministerstwie Energii ds. OZE. W Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim rozpoczął pracę w 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowisku Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim, a następnie Kierownika Gazowni w Siedlcach. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „GAZ” sp. z o.o. Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia. Z dniem 4 stycznia 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.) - Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

Członkowie Zarządu IGG

 

jaworski

dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)

Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii  Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG. 

 

 

jm

Jarosław Maślany (PGNiG TERMIKA SA)

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości. Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji

 

hm

Henryk Mucha (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.)

Odpowiedzialny za sprzedaż do Klientów indywidualnych i biznesu. Sprawuje nadzór m.in nad obszarami: zakupów gazu i bilansowania, strategii, rozwoju produktów, IT oraz marketing.  Autor strategii operacyjnej spółki na lata 2017-2020 oraz licznych projektów tworzących transformację spółki w obszarze sprzedaży, zarządzania obsługą klienta, rozwoju produktów oraz narzędzi IT. Doświadczenie menadżerskie zdobywał m.in w obszarach IT oraz Energy & Utility, pracując dla takich firm jak: Atos Polska S.A., Bull Polska Sp. z o.o., AMG.net S.A., WASKO S.A. oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje ponad 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) a także usług i produktów uzupełniających. PGNiG Obrót Detaliczny posiada ponad 130 stacjonarnych Biur Obsługi Klienta w całej Polsce.

 

ho

Henryk Orczykowski (IZOSTAL SA)

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o kierunku Elektroenergetyka. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowe certyfikaty: zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą hutniczą, a od kilkunastu lat także z branżą gazowniczą. Od 1984 r. był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.), między innymi na stanowisku dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. W roku 2001 pełnił funkcję prezesa zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. W roku 2002 został powołany na wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju Stalexport Serwis Centrum SA., a następnie objął w tej spółce stanowisko prezesa zarządu, które zajmował w latach od 2004 do 2006. Od 2006 roku do chwili obecnej związany jest ze STALPROFIL S.A., najpierw jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju, odpowiedzialny za nadzór nad realizacją nakreślonej dla Grupy strategii rozwoju, a od 2021 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Przez kilkanaście lat jako Dyrektor Rozwoju oraz obecnie jako Dyrektor Generalny STALPROFIL S.A. sprawuje nadzór nad działalnością podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, a w szczególności nad działalnością podmiotów działających w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, w tym nad będącym liderem na polskim rynku izolacji rur stalowych - IZOSTAL S.A.Organizował i nadzorował proces inkorporacji zajmującego się budową gazociągów - ZRUG Zabrze S.A. do STALPROFIL S.A. Sprawował również nadzór nad realizacją przez podmioty z Grupy kontraktów związanych z budową kluczowych gazociągów przesyłowych dla OGP GAZ-SYSTEM S.A., między innymi relacji: Szczecin – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, Brzeg – Kiełczów, Hermanowice – Strachocina. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A., KOLB sp. z o.o. oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku Białej.

 

MP

Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.)


Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 15 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc zdobyć jak największą wiedzę praktyczną, rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna problemy jakie dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Obecnie współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.

 

is

Ireneusz Sawicki (Polenergia Obrót S.A.)

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 2000-2006 odbył studia w zakresie Inżynierii Gazownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w PGNiG S.A., później kontynuował ją w OGP GAZ-SYSTEM S.A., gdzie zajmował się tematami związanymi z telemetrią, systemami IT w zakresie transportu gazu, kwestiami bilansowania oraz prognozowania. Od 2007 roku związany ze spółką HANDEN Sp. z o.o., w której realizował zadania w obszarze zarządzania portfelem, sprzedaży, planowania finansowego, kwestii regulacyjnych i prawnych oraz taryfikacji, a obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących rozwoju rynku gazu i szeroko rozumianej energetyki. Jest Członkiem w organizacjach zrzeszających branżę, izbach gospodarczych oraz komisjach tematycznych. Od 2017 roku Członek Zarządu Polenergia Obrót S.A.MT

Marcin Tadeusiak (JT S.A.)

Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

 

Komisja Rewizyjna

 

DB

Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.) - Przewodniczący

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 roku członek zarządu EWE Polska, od 2008 roku Prezes Zarządu EWE zielona energia, od roku 2006 wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN. Dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Tomasz Bochenek (ANTICOR Sp. z o.o) - Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Makowski (ARMATECH Sp. z o.o.) - Sekretarz 

Krzysztof Chudziak (KCP-Process Sp. z o.o)

Robert Kwiatkowski (PSG Sp. z o.o.)


 

 

Dyrekcja

TL

 
Teresa Laskowska
Dyrektor
Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

KONTAKT:

Izba Gospodarcza Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Tel. 22 631 08 38 Fax: 22 631 08 47
www.igg.pl,e-mail:[email protected]