Statut IGG

Statut

Izby Gospodarczej Gazownictwa

przyjęty Uchwałą Nr 10/2019 ZWZC IGG  z dnia 17 czerwca 2019 r. 

       

 

Statut

  ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Izba Gospodarcza Gazownictwa, dalej zwana Izbą, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

1.1. Izba może używać nazwy w języku angielskim „ Chamber of the Natural Gas Industry” .

1.2. Izba może używać nazwy skróconej – „IGG”.

2. Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży gazowniczej.


3. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych                   (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.710) zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedziba Izby i jej organów znajduje się w Warszawie.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 6

Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

 

  ROZDZIAŁ II

Podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji

§ 7

1. Izba może tworzyć Regionalne Oddziały nie posiadające osobowości prawnej, grupujące członków Izby.

2. Tworzenie Regionalnych Oddziałów należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, które określa zasady organizacji Oddziału, zakres działania, strukturę organizacyjną, zasady budżetowania.

§ 8

Celami Izby są:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców                        w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych organów i instytucji,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 3. propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej,
 4. integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem,
 5. współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.
   

§ 9
Izba realizuje zadania statutowe przez:

 1. inicjowanie i współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej oraz jej modernizacji i rekonstrukcji,
 2. kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży gazowniczej, inicjowanie prac naukowo-badawczych, promowanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych,
 3. opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości stron,
 4. prowadzenie szkoleń, banku informacji oraz promowanie metod racjonalnego użytkowania gazu,
 5. tworzenie warunków dla wzajemnego przekazywania doświadczeń i kreowania niezawisłych, profesjonalnych ocen i opinii dotyczących funkcjonowania, rozwoju branży gazowniczej,
 6. współpracę z organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego,
 7. inspirowanie i opracowywanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów, dokumentów normalizacyjnych, zasad i reguł mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów branży gazowniczej,
 8. inspirowanie i rozwijanie współpracy z właściwymi jednostkami naukowo-badawczymi                 w kraju i za granicą oraz organizowanie przepływu informacji naukowo-technicznej                     dla członków Izby,
 9. prowadzenie poradnictwa w zakresie techniki, ekonomii i zagadnień organizacyjno-prawnych, a także opracowywanie ekspertyz i analiz,
 10. współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
 11. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
 12. wydawanie fachowych wydawnictw periodycznych oraz publikacji jednorazowych, popularyzujących krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowo-techniczne z branży gazowniczej,
 13. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych o tematyce gazowniczej,
 14. organizowanie konkursów i wystaw z branży gazowniczej,
 15. organizowanie i uczestnictwo w targach z branży gazowniczej,
 16. nadawanie członkom odznak honorowych Izby oraz występowanie z wnioskami                      o nadanie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla gazownictwa                                 i poszukiwania węglowodorów,
 17. wykonywanie czynności izb przemysłowo-handlowych, w tym legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych i obowiązujących przepisów prawa,
 18. wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby,
 19. prowadzenie własnej działalności (z wyłączeniem działalności konkurencyjnej dla członków Izby), przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych,
 20. tworzenie warunków dla funkcjonowania Sądu Arbitrażowego mającego charakter sądu polubownego, w celu bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym,
 21. tworzenie warunków dla funkcjonowania Ośrodka Mediacji Gospodarczej, którego zadaniem jest w szczególności dążenie do bezstronnego rozwiązywania w drodze mediacji sporów w obrocie gospodarczym, a także propagowanie idei takiego sposobu rozwiązywania sporów.

 

  ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkiem Izby może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji, budownictwa, handlu lub usług w branży gazowniczej oraz współpracujących z tą branżą.

2. Uczestnictwo w Izbie nie ogranicza przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 11

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Izby. Członkowie założyciele stają się członkami Izby z mocy prawa.

2. Od uchwały Prezydium Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Zarządu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

§ 12

1. Członkowie Izby mają prawo do:

 1. udziału w przedsięwzięciach i pracach Izby oraz korzystania z wyników tych prac,
 2. korzystania z pomocy Izby w zakresie stanowiącym jej przedmiot działania,
 3. uczestniczenia w pracach organów Izby oraz komisji i zespołów merytorycznych                        i eksperckich, jeżeli zostali do tych agend wybrani lub powołani,
 4. uzyskiwania bieżących informacji z prowadzonego przez Izbę banku danych,
 5. uczestniczenia w konferencjach i sympozjach oraz szkoleniu zawodowym,
 6. uzyskiwania opinii, ocen z zakresu działania Izby,
 7. zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Izby,
 8. otrzymywania okresowych informacji i sprawozdań z działalności Izby.

2. Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 

§ 13

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów, uchwał i decyzji jej organów
 2. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
 3. uczestniczenia w pracach Izby,
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 5. dostarczania materiałów niezbędnych dla opracowań objętych planem zatwierdzonym przez Zarząd,
 6. wniesienia wpisowego i bieżącego opłacania składek członkowskich,
 7. niezwłocznego powiadamiania Izby o ustaniu prawa do reprezentowania członka Izby.
   

§ 14

1.Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1) wystąpienia z dniem złożenia oświadczenia w formie pisemnej przez Członka,

2) skreślenia z listy członków Izby w następstwie utraty przez członka Izby osobowości prawnej lub innego zdarzenia równoznacznego z zaprzestaniem istnienia danego przedsiębiorcy w obrocie prawnym lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w branży gazowniczej,

3) wykluczenia z Izby na mocy uchwały Prezydium Zarządu na skutek nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby, prowadzenia działalności sprzecznej z celami Izby lub działania na szkodę Izby, przy czym Prezydium Zarządu może podjąć decyzję o wykluczeniu z Izby członka, który nie uiścił składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy do końca lutego roku następnego.

2. wykreślony

3. Od uchwały Prezydium Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Izbie z przyczyn określonych w § 14 ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 Statutu, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, wnieść odwołanie do Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu.

 

  ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

§ 15

 1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,                                                                                             

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.                                                                                                             

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Pełnienie funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest ograniczone do trzech kolejnych kadencji. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej

4. Każdy członek Izby posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

5. Członek Izby, który nie uregulował zaległych składek do dnia odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ma prawa uczestniczenia i głosowania na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

  ROZDZIAŁ V

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenie członków Izby jest jej najwyższą władzą, rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.          

2. Członkowie Izby, nie będący osobami fizycznymi, są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.                  

3. Każdy członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo  powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Każdy członek Izby posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

6. Członek Izby, który nie uregulował zaległych składek do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia nie ma prawa uczestniczenia i głosowania na tym Walnym Zgromadzeniu.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Prezydium Zarządu raz na rok. Powinno ono odbyć się w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, z wyjątkiem przypadków określonych                         w Statucie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków - w drugim terminie. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków Izby biorących udział w posiedzeniu.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Przewodniczący i Sekretarz, wybrani                na tym posiedzeniu.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prezydium Zarządu powiadamia na piśmie członków Izby najpóźniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust.8. Zawiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, o ile członek Izby wcześniej wyraził na to pisemną zgodę i podał adres, na który zawiadomienie powinno nastąpić. Dniem zawiadomienia jest dzień nadania listu poleconego lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.
 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można powziąć uchwały, jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Izby.
 7. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu i zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 8. 1/5 członków Izby ma prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Prezydium Zarządu nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej. Prezydium Zarządu jest zobowiązane uwzględnić prawidłowo zgłoszone żądanie oraz niezwłocznie, jednak nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, zawiadomić członków Izby o zmianach w porządku obrad w formie określonej w ust. 5.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Zarządu z własnej inicjatywy,                 na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 członków Izby.
 2. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno odbyć się w ciągu pięciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.
 3. 1/5 członków Izby ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeśli Prezydium Zarządu nie zwoła go w terminie określonym w § 17 ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Postanowienia § 17 ust. 2 - 8 Statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

  1. zatwierdzanie porządku obrad,                                                                                
  2. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  3. uchwalanie ordynacji wyborczej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także ich odwoływanie,
  5. uchwalanie wieloletniego programu działania Izby oraz ocena jego realizacji,
  6. ustalanie wytycznych dla organów Izby w sprawach realizacji zadań statutowych Izby,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Izby oraz rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej, określonych w § 29 pkt. 2 Statutu,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby i podejmowanie decyzji co do przeznaczenia dochodu lub pokrycia strat,
  9. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej,
  10. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Izby złożonych do Walnego Zgromadzenia,
  11. uchwalanie Statutu i jego zmian,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Izby,
  13. uchwalanie zasad i wysokości opłaty wpisowej oraz corocznej składki członkowskiej                        i terminów wnoszenia,                                                                         
  14. rozpatrywanie skarg członków Izby na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków Izby


  ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 20

Zarząd jest organem wykonawczym Izby i ze swojej działalności odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 8 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
 2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona w tajnym głosowaniu na okres wspólnej kadencji tego Zarządu Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek rezygnacji lub śmierci, odwołania, ustania członkostwa w Izbie lub ustania uprawnień do reprezentowania członka Izby, którego reprezentował w dniu jego wyboru.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum określonego w ust. 1, Prezydium Zarządu zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, nie skutkującego zmniejszeniem się liczby członków Zarządu poniżej minimum wskazanego w ust. 1, Prezydium Zarządu powinno zwołać Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Zarządu. W przypadku niezwołania przez Prezydium Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w zdaniu drugim, porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia będzie obejmował wybory uzupełniające. Jeżeli mandat członka Zarządu wygasł wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie, nowy członek Zarządu może zostać wybrany na tym samym Walnym Zgromadzeniu.

5.   Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu oraz w posiedzeniach Prezydium Zarządu ma charakter społeczny.

§ 22

1.  Zarząd odbywa posiedzenie stosownie do potrzeb, co najmniej raz w kwartale.

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu w imieniu Prezydium Zarządu, w wykonaniu uchwał organów Izby, względnie na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 2.  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes. Głos Prezesa Zarządu decyduje w przypadku równej ilości głosów, podczas prowadzonych głosowań.
 3. Członkowie Zarządu są zawiadamiani o posiedzeniu pisemnie na co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, o ile członek Zarządu wcześniej wyraził na to pisemną zgodę i podał adres, na który zawiadomienie powinno nastąpić.
 4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje przewodniczący posiedzeniu członek Zarządu. Członkowie Zarządu, mający odrębne zdanie w rozpatrywanych sprawach, mają prawo do złożenia na piśmie swego uzasadnienia, które powinno być dołączone do protokółu                       z posiedzenia.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyboru bądź odwołania członków Prezydium Zarządu ani spraw, o których mowa w § 23 pkt 9 i pkt 14-20.
 7. Podjęte w trybie określonym w ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyników głosowania.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:                                                                      

 1. kierowanie działalnością Izby zgodnie z przepisami, postanowieniami Statutu, wytycznymi               i uchwałami Walnego Zgromadzenia,                                                        
 2. uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej oraz budżetu na rok następny,                                                                                                          
 3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów głównych kierunków działalności                    i zasad gospodarki finansowej oraz sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Izby,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,                                                                     
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Izby z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,                                                                         
 6. powoływanie komisji problemowych stałych i okresowych jako organów pomocniczych Zarządu; szczegółowy zakres działalności komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd,
 7. zatrudnianie pracowników Izby,
 8. ustalenie regulaminu Biura Izby,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu w sprawach członkostwa w Izbie,
 10. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy i członkostwa Izby w krajowych                               i zagranicznych organizacjach, w szczególności inicjowanie i koordynowanie tej współpracy,
 12. podejmowanie innych czynności, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej,
 13. wykreślony
 14. powołanie i rozwiązanie Sądu Arbitrażowego przy Izbie,
 15. uchwalanie statutu Sądu Arbitrażowego,
 16. uchwalanie regulaminu działania Sądu Arbitrażowego,
 17. powoływanie i odwoływanie Prezesa Sądu Arbitrażowego,
 18. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Prezesa Sądu, Zastępców Prezesa Sądu oraz Sekretarza Sądu Arbitrażowego,
 19. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków Rady Sądu Arbitrażowego,
 20. rekomendowanie Radzie Sądu Arbitrażowego arbitrów tego Sądu,
 21. przyjmowanie bieżących i okresowych informacji o działalności Sądu Arbitrażowego przy Izbie,
 22. powołanie, rozwiązanie lub zawieszenie działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczej,
 23. uchwalanie Statutu Ośrodka Mediacji Gospodarczej, Regulaminu Ośrodka Mediacji Gospodarczej, a także ich zmian,
 24. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej,
 25. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej, Zastępcy Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej,
 26. przyjmowanie informacji o działalności Ośrodka Mediacji Gospodarczej oraz rocznego sprawozdania z funkcjonowania Ośrodka Mediacji Gospodarczej.

§ 24

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Izby w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 2. Podział obowiązków pomiędzy członków Prezydium Zarządu określa regulamin Prezydium uchwalony przez Prezydium i zatwierdzony przez Zarząd.
 3. Członek Prezydium może być w każdej chwili odwołany ze swojej funkcji. Dla odwołania członka Prezydium wymagana jest uchwała Zarządu podjęta większością 2/3 głosów spośród całego składu Zarządu.

 

 

§ 25

Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. Głos Prezesa Zarządu decyduje               w przypadku równej ilości głosów podczas prowadzonych głosowań.

§ 26

 1. Do uprawnień Prezydium Zarządu należą wszystkie sprawy z zakresu kompetencji Zarządu, związane z bieżącą działalnością Izby, nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Izby upoważnionych jest łącznie dwóch członków Prezydium Zarządu.
 3. Prezydium Zarządu może ustanawiać pełnomocników określając szczegółowo zakres ich umocowania.
   

§ 27

Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami. 

 

  ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby.     
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, odwołania, ustania członkostwa w Izbie lub ustania uprawnień do reprezentowania członka Izby, którego reprezentował w dniu jego wyboru. 
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej, postanowienie § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę                               i Sekretarza.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;

  1. wykonywanie stałej kontroli całokształtu działalności Izby ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności                               z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  2. składanie na Walnym Zgromadzeniu rocznych sprawozdań ze swej działalności oraz oceny działalności merytorycznej, i finansowej Izby wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  3. zgłaszanie Prezydium Zarządu lub Zarządowi na posiedzeniach, uwag i wniosków                         w sprawach dotyczących działalności Izby.

 § 30

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 31                                                                                                                           

Komisja Rewizyjna może przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystać z pomocy rzeczoznawców, biegłych lub audytorów.

 

§ 32                                                                                                                      

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów Izby.                                                                                        

§ 33                                                                                                                                 

Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Prezydium Zarządu lub plenarnego posiedzenia Zarządu. W takim przypadku posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 12 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.

 

 

 

   ROZDZIAŁ VII a

Sąd Arbitrażowy

§ 33a

Przy Izbie może działać stały Sąd Arbitrażowy (sąd polubowny) do rozstrzygania sporów                    o prawa majątkowe lub niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej,                            z wyjątkiem spraw o alimenty.

 

  ROZDZIAŁ VII b

Ośrodek Mediacji Gospodarczej

§ 33b

Przy Izbie może działać Ośrodek Mediacji Gospodarczej do rozstrzygania w drodze mediacji sporów o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej.

 

  ROZDZIAŁ VIII

Majątek i gospodarka finansowa Izby

§ 34


1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

2. Fundusze są tworzone z następujących źródeł:

1) wpływów z wpisowego od członków Izby,
2) wpływów ze składek członkowskich,
3) przychodów z majątku Izby,
4) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób i instytucji;
5) innych wpływów.

 

§ 35

1.  Izba może tworzyć fundusze celowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na podstawie uchwał Zarządu.

2. Środki funduszów celowych nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

§ 36

1. Koszty działalności Izby pokrywane są z przychodów wymienionych w postanowieniach                    § 34.

2. Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Izby.
 

§ 37

Budżet Izby na dany rok kalendarzowy uchwala Zarząd na wniosek Prezydium Zarząd. Budżet powinien być uchwalony przed końcem roku poprzedzającego.
 

  ROZDZIAŁ IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 38

Uchwały w sprawach zmian Statutu oraz rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych                    w drugim terminie.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, jednocześnie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby pozostały po rozwiązaniu Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W przypadku braku środków Izby na pokrycie kosztów likwidacji, koszty te pokrywają członkowie Izby wg zasad określonych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie.