Eksperci

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW IGG

 

W dn. 17 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 41/2017 Zarządu IGG został przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powołany Zespół Ekspertów, którego Członkowie swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali działania Izby oraz firm członkowskich w kwestiach dotyczących funkcjonowania i rozwoju polskiej branży gazowniczej.

Skład Zespołu Ekspertów IGG:

Tomasz Blacharski  - 

- Adam Cymer  (IGG)

- Jacek Jaworski (INiG-PIB)

- Waldemar Kamrat (PG)

- Stanisław Nagy (AGH)

- Andrzej Osiadacz (PW)

- Janusz Pietruszewski (Gaz-System)

- Jacek Piotrowicz 

- Grzegorz Rosłonek (PGNiG SA)

- Włodzimierz Tomczak 

 

Poniżej umieszczono krótkie notki biograficzne działających przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Ekspertów.

======================================================================

 

TB

Tomasz Blacharski  - Ekspert IGG

Absolwent Wydziałów Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunków: Gazownictwo oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza i Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.Posiada dyplom studiów menadżerskich MBA na Institut d'Administration des Entreprises – Universite Paul Cezanne – Aix-Marseille III oraz Uniwersytecie Gdańskim, a także innych studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania oraz IT. Zdał egzamin dla członków rad nadzorczych. Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1998 r. od stażu w Occidental Petroleum Corp. Od 1999 roku związany z grupą kapitałową PGNiG, w której pełnił funkcje kierownicze. W latach 2003 – 2006 piastował funkcje dyrektorskie w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazu Sp. z o.o., a w latach 2008 -2009 Dyrektora Gazowni Krakowskiej. Od 2009 r. był zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A na stanowiskach managerskich, gdzie odpowiadał za rozwój infrastruktury gazowej. Jego wysokie umiejętności zarządcze oraz kompetencje merytoryczne, a także dążenie do osiągania zamierzonych rezultatów zostały docenione i w 2016 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., które pełnił do czerwca 2017 r.  Na ww. stanowisku był odpowiedzialny za kierowanie Spółką w obszarze techniczno-dystrybucyjnym, w szczególności za nadzór merytoryczny nad działalnością pionu eksploatacji w Oddziałach, określając i realizując cele wynikające ze strategii i planów Spółki w zakresie rozwoju systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia długoterminowej zdolności zaspokajania potrzeb w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Był również odpowiedzialny za współpracę z innymi operatorami systemów gazowych w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania dystrybucyjnego systemu gazowego oraz nadzór nad procesem zarządzania przepływami w sieci dystrybucyjnej, a także utrzymanie parametrów jakościowych i nawaniania paliw w systemie gazowym.

Jako wybitny specjalista w dziedzinie gazownictwa inicjował i wdrażał nowe technologie, normy i rozwiązania techniczne, a także współpracując z organizacjami i stowarzyszeniami technicznymi w zakresie standaryzacji i normalizacji. Nadzorował realizację umów ze Zleceniodawcami Usługi Dystrybucyjnej, dzięki czemu zapewniał efektywną obsługę klientów Spółki, a także kształtował politykę dostarczania użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych, informacji  o warunkach świadczenia usług dystrybucji, nadzorował przygotowywanie bilansów paliw gazowych, zgodnych z umowami i planami dystrybucyjnymi.  Był członkiem rad nadzorczych EDF Kraków S.A. Od  marca do czerwca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

x

Adam Cymer  - Ekspert IGG

Dziennikarz, publicysta ekonomiczny od 1978 roku, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika społecznego „Z pomocą rodzinie” (rok 1984), założyciel i redaktor naczelny Gazety Giełdy „Parkiet” (rok 1993), inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Analityków Rynku Kapitałowego.  Redaktor naczelny tygodnika „Nowe Życie Gospodarcze” (1995 – 2010).

W latach 1996 – 2010 Prezes Zarządu Fundacji Klubu 500, inicjator programów szkoleń w zakresie zarządzania, rynku kapitałowego, prawa gospodarczego, sympozjów branżowych pt. Forum Energetyki w latach 1998 – 2004, seminariów nt. odnawialnych źródeł energii.

W latach 2005 – 2010 wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym wydawca dodatków tematycznych do „Nowego Życia Gospodarczego” adresowanych do uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W wydawanych przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych rocznikach „Poland Today” autor rozdziałów „The Economy” w latach 1997, 1998, 2001. Autor książki „Inwestycje liniowe – poradnik inwestora” (2010 r.).

Od 2003 roku redaktor naczelny wydawanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa kwartalnika branżowego „Przegląd Gazowniczy” (nakład ok. 12 000 egzemplarzy rocznie) poświęconego szeroko rozumianemu rynkowi gazu ziemnego w Polsce i na świecie. Pismo publikuje analizy i komentarze dotyczące regulacyjnych i prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojętego rynku energetycznego, w tym analizy ekonomiczne dla rynku gazu, promuje innowacyjne rozwiązania w gazownictwie oraz omawia problemy techniczne i technologiczne istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów gazowniczych, promując przy tym gaz ziemny jako paliwo nie tylko efektywne ekonomicznie, ale również nowoczesne i przyjazne środowisku.  Na łamach czasopisma prezentowane są również sylwetki osób szczególnie zasłużonych dla branży gazowniczej.  

Redaktor Adam Cymer od wielu lat wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działalność Izby Gospodarczej Gazownictwa aktywnie uczestnicząc – jako Moderator - w organizowanych przez Izbę wydarzeniach branżowych.

 

JJ

dr inż. Jacek Jaworski  - Ekspert IGG 

Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 r.     na stanowisku asystenta. Od czerwca 2004 roku do kwietnia 2008 roku kierował Zakładem Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu a od lipca 2016 roku do 1 marca 2017r. był Wiceprezesem Zarządu IGG.

Jest autorem lub współautorem szeregu prac badawczych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Klientów przemysłowych, w tym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA, czy ICHPW.

 Wśród najważniejszych zrealizowanych prac wymienić należy:

- Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania założeń w zakresie zastosowania w Polsce metody rozliczeń energetycznych w gazownictwie, tj. metody bazującej na ilości dostarczonej energii odbiorcom w miejsce stosowanej metody bazującej na ilości dostarczonej objętości.

- Prace dotyczące oceny systemów pomiarowo-rozliczeniowych przepływu gazu z odmetanowania kopalń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne (EC Pniówek, EC Suszec, EC Moszczenica, EC Zofiówka), w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

- Prace dotyczące oceny układów pomiarowych przepływu gazu koksowniczego w Koksowni Przyjaźń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu sprzedawanego na zewnątrz do spółki ArcelorMittal Poland oraz wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne, w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

Koordynował także prace zespołu związane z oceną przygotowania odbiorców przemysłowych do odbioru gazu o jakości odpowiadającej gazowi z regazyfikacji LNG i kierunku Morza Północnego. Prace były podstawą do zmiany wymagań w Polskiej Normie dot. jakości gazu oraz w Rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W pracy poddano analizie wszystkie istotne gałęzie przemysłu w tym sektor energetyki, petrochemii, nawozów sztucznych,

Jest autorem lub współautorem 77 publikacji i referatów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, krajowych i międzynarodowych.

 

 

WK

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat  - Ekspert IGG  

od wielu lat zajmuje się rozwojem rynków energii, w szczególności rynkiem gazu. Jest autorem wielu prac dotyczących wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych. Opiniuje opracowywane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa standardy techniczne w gazownictwie, był recenzentem prestiżowego obszernego wydania (ok. 800 stron) Vademecum Gazownika t. IV „Gaz ziemny: rynek, efektywność, bezpieczeństwo”. Jest promotorem i recenzentem prac doktorskich z dziedziny: inżynieria środowiska /gazownictwo. Bierze aktywny udział w prowadzonych w Politechnice Gdańskiej badaniach w zakresie ropy i gazu z łupków (programy badawcze Blue Gas, LabRiG).

W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki), uzyskując w 1989 roku doktorat i w 1999 roku habilitację. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006 roku. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 2001 roku i profesora zwyczajnego w 2012 roku.

W latach 1990- 2005 pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne w kraju i zagranicą, m.in. elektrownia Ahwaz/Iran, opalana gazem ziemnym).

W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie energetyki i gazownictwa. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki.

W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 1.09.2012 roku do 28.02.2015 roku był Dyrektorem Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej.

Jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 4 samodzielnych książek, na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej/ energetyki kompleksowej i gazownictwa, a także innych prac / opinii / ekspertyz dla PGNiG czy GAZ-SYSTEM.

Jest członkiem Rad Programowych renomowanych czasopism naukowych m.in.: „Energetyka”, dwumiesięcznika „Rynek Energii” (od 2000 roku) i ,,The International Journal of Power and Energy Systems”/Calgary Canada.

Od 2007 roku blisko współpracuje z organizacjami branżowymi, w tym Izbą Gospodarczą Gazownictwa, przewodnicząc/uczestnicząc w Kongresach Polskiego Gazownictwa i GAS-EXPO oraz – jako członek Rad Programowych i przewodniczący sesji tematycznych – w innych prestiżowych eventach (seminaria i konferencje gazownicze: GAZTERM Międzyzdroje, RYNEK GAZU Kazimierz Dolny) Publikował m.in. swoje prace w „Przeglądzie Gazowniczym” i „Energetyce Gazowej”.

Poza macierzystą Uczelnią działał/działa jako:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009 -2013),

Członek Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM SA (2013 - 2015),

Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (od 2003 roku do nadal),

Vice-Prezes Zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (od 1994 roku do nadal),

Członek Komitetu Strategicznej Myśli Gospodarczej przy Vice-Premierze RP (2013 – 2015).

Członek Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – od 2001 do nadal),

Członek Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Izby Gospodarczej Gazownictwa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. A. Hofmana Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej.

Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

 

 

SNagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Stanisław Nagy  - Ekspert IGG 

 

W roku 1984 uzyskał dyplom magisterski na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH na kierunku górnictwo i geologia w specjalności gazownictwo ziem­ne. W 1988 roku obronił rozprawę doktorską, a w roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony od roku 2005 na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W styczniu 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN (od 2015 roku) oraz Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk (od 2015 roku) i przewodniczącym Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego. Od 2015 roku jest sekretarzem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2016 roku – członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2015 roku jest członkiem rady naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, od roku 2008 – członkiem rady naukowej ISMiGE PAN.

Jest członkiem kolegium wydawniczego kwartalnika „Archives of Mining Sciences”, członkiem rady redakcyjnej „Journal of Sustainable Mining”, a także członkiem komitetu redakcyjnego „AGH Drilling, Oil Gas”, przewodniczącym rady programowej czasopisma „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” oraz „Wiek Nafty”. Jest wiceprzewodniczącym rady wykonawczej Polskiej Sekcji Society of Petroleum Engineers oraz członkiem Komitetu Na­ukowo-Technicznego ds. Gazownictwa STPNiG.

Jest promotorem wielu zaliczonych prac doktorskich, autorem i współautorem wie­lu prac naukowych (ogółem ponad 200, w tym współautorem 12 książek/rozdziałów). Brał udział w wielu projektach międzynarodowych, także jako kierownik projektów.

 

ao

prof. Andrzej Osiadacz  - Ekspert IGG 

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie automatyki i robotyki oraz inżynierii gazownictwa. Studiował w Instytucie Automatyki Przemysłowej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień mgra inż. automatyki. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. W roku 1992 otrzymał tytuł  naukowy profesora  nauk technicznych  w dziedzinie automatyki i robotyki, a w roku 2000 stanowisko profesora zwyczajnego.

Od stycznia do grudnia 1979 roku przebywał na stażu naukowym, a w latach 1985 – 1988 pracował, jako Visiting Professor w Control Systems Centre Uniwersytetu  w Manchesterze. W latach 1989-1990 pracował w Mathematics and Computing Division British Gas jako Senior Scientist zajmując się problemami optymalnego sterowania siecią gazową Wielkiej Brytanii.

Od 1991 roku pracuje na Politechnice Warszawskiej, jako kierownik Zakładu Inżynierii Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska (do 2006). Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (1.09.2007- 1.09.2014) i był dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych (1.1.2008- 31.12.2014).

Jednocześnie był pierwszym Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (1.05.2004-17.4.2006). W latach 1997-2010 był członkiem Rady Dyrektorów Pipeline Simulation Interest Group –USA. Profesor Osiadacz ma w dorobku ponad 140 publikacji (ponad 50 w języku angielskim), w tym 7 książek (dwie w języku angielskim). Jest przedstawicielem polskiego przemysłu gazowniczego w International Gas Union w sekcji ds Transportu gazu.  Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w roku 1990, a w roku 1994 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (UK). 

W roku 2000 prowadził, jako delegat PSIG wykłady w Buenos Aires oraz Santiago dla kadry inżynierskiej przemysłu gazowniczego Argentyny oraz Chile.

 

X

Janusz Pietruszewski  - Ekspert IGG

Janusz Pietruszewski pracuje obecnie na stanowisku Głównego Inżyniera Oddziału Świerklany Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Gazowniczym i na Politechnice Warszawskiej w zakresie Gazownictwa.

W branży gazowniczej pracuje od 1993 roku. Będąc pracownikiem strategicznej dla energetycznego bezpieczeństwa państwa firmie, w ramach czynności zawodowych zajmuje się budową, eksploatacją sieci i urządzeń gazowych.

Obszar działania to gazociągi przesyłowe i obiekty strategiczne, w tym infrastruktura krytyczna, mająca bezpośredni wpływ na przesył gazu i bezpieczeństwo energetyczne na obszarze południowej Polski.

Jest Biegłym Sądowym Sądu Okręgowego w Gliwicach w zakresie „Urządzeń i instalacji gazowych, stalowych sieci gazowych”.

W 2017 r. został powołany na Mediatora Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG.

Od lat współpracuje z Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską i Politechniką Warszawską wykładając na studiach podyplomowych organizowanych przez te uczelnie.

Publikował artykuły o tematyce branżowej w periodykach specjalistycznych takich jak Wiadomości Naftowe i Gazownicze i Przegląd Gazowniczy, jak i w opracowaniach wewnątrzzakładowych.

Z jego inicjatywy uruchomiony zostaje proces badawczy opracowania monitoringu i nadzoru nad pracą kompensatorów i gazociągów na terenach eksploatacji górniczej.

 

jp

Jacek Piotrowicz  - Ekspert IGG

jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ukończył również Studia podyplomowe „Europejski Model Zarządzania” organizowane przez GFKM, IGG i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego jako jednostkę walidującą

Z branżą gazowniczą związany od 1989 roku kiedy to podjął pracę w Budownictwie Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA w Zabrzu, ówcześnie największej firmie budowlanej sektora gazowniczego. Droga zawodowa od początku związana jest z wykonawstwem sieci przesyłowych gazu i obiektów technologicznych na różnych stanowiskach tj od mistrza budowy, kierownika robót, szefa produkcji, dyrektora kontraktu do dyrektora generalnego.

Brał udział przy realizacji najważniejszych dla polskiego sektora Oil&Gas inwestycji, i tak:

Rok 2017 – 2018 – Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa L=86 km rel. Zdzieszowice Brzeg. Dyrektor Kontraktu

Rok 2016 – 2017 – Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa L=33 km rel. Czeszów Kiełczów. Project Manager/Head Oil&Gas

Rok 2013-2014 – Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa L=64 km rel. Płoty Karlino. Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych/Dyrektor Oddziału

Rok 2012-2013 - Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa L=176 km rel. Rembelszczyzna Gustorzyn. Kierowanie Projektem z ramienia Wykonawcy Robót. Przy realizacji zadania wykonano najdłuższy przewiert HDD w Polsce, pod rzeką Wisłą o długości ~1,5 km
Rok 2009/2010 - Budowa gazociągu DN500 w rejonie Podbeskidzia. Pierwszy interkonektor w Polsce łączący czeski system gazowniczy z polskim. Stanowisko - Szef Produkcji. Koordynacja działań kierownictwa budowy w pełnym zakresie realizacyjnym wynikającym z umowy. Uczestnictwo we wszystkich elementach prac oraz ich odbiorach. Przygotowanie i wykonanie rozruchu gazociągu oraz przekazanie go do eksploatacji.
Rok 2007/2008 - Modernizacja Kopalni Gazu Ziemnego Borzęcin z przystosowaniem do składowania w złożu odpadów. Prototypowa instalacja w Polsce. Inwestycja prowadzona w systemie Generalnej Realizacji Inwestycji. Budowa pod klucz - od zaprojektowania, uzyskania pozwoleń, wybudowania, rozruchu i oddania do użytkowania. Stanowisko - Szef Produkcji, Koordynator Inwestycji z ramienia GRI.
Rok 2004/2005 - budowa sieci paliwowej „Hydrant” przy rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Stanowisko - kierownik robót. Całość prac związanych z koordynacją dostaw, pracy brygad roboczych i dozorem budowy. Analiza projektów, zamówienia materiałowe i sprawy formalno prawne związane z próbami rurociągu.
Rok 1999/2000 - Budowa Tłoczni Gazu Ziemnego "Włocławek", montaż rurociągów technologicznych na SSRP i Tłoczni Włocławek. Stanowisko - kierownik robót, specjalista ds. Zintegrowanego systemu zarządzania jakością, spawalnictwem, środowiskiem i bhp.
Rok 1999 - Montaż rurociągów technologicznych na Tłoczni i Pomiarowni Kondratki (I z tłoczni gazu ziemnego systemu gazociągów tranzytowych). Stanowisko - specjalista ds. Zintegrowanego systemu zarządzania jakością, spawalnictwem, środowiskiem i bhp.
oraz:

Rok 2009/2010 - Budowa gazociągu M1/1 na odcinku Ceršak - Kidričevo Słowenia. Koordynator prac z ramienia Wykonawcy.
Rok 2008 - Budowa gazociągu DN 800 rel. Rogatec – Kidricewo w Słowenii. Prace związane z całością robót montażowo - spawalniczych. Stanowisko Szef Produkcji - Organizacja prac dla jednostki realizującej inwestycję.
Rok 2008 - Wykonanie ułożenia 24 km gazociągu DN 1000 wraz z wykonaniem spoin montażowych pomiędzy stacją LBV Kiskunfelegyhaza a stacją LBV Station Sovenyhaza na Węgrzech. Wykonanie ułożenia 20 km gazociągu DN 1000 wraz z wykonaniem spoin montażowych, odcinek Vaja - Maviapocs, na Węgrzech - stanowisko Szef Produkcji. Organizacja oraz analiza pod kątem zawartej umowy oraz wymagań Inwestora realizowanej inwestycji.
Rok 2006/2007 - Remont gazociągu M2 DN800 rel. Rogatec - Rogaska Slatina. Budowa realizowana dla inwestora - Geoplin Plinovodi d.o.o Ljubljana. Stanowisko - Szef Produkcji, Koordynator Inwestycji z ramienia Wykonawcy.

Od 2015 roku w BUDIMEX SA, Pan Jacek Piotrowicz odpowiedzialny był  za utworzenie pionu Oil&Gas i wprowadzenie na rynek inwestycji gazowniczych, co zostało uwieńczone pełnym sukcesem (realizacja inwestycji jako Generalny Wykonawca dla Gaz System S.A.).

Od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Kontraktu w IDS BUD S.A.

W latach 2018 – 2020 - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny GTC FORCE Sp. z o.o.

Od roku 2020 – do nadal jako Dyrektor Zarządzający w ZISCO S.A. odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i prowadzeniem obszarów firmy budowlanej w sektorze gazowniczym.

Pan Jacek Piotrowicz jest również członkiem zespołu prowadzącego wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych” Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie swojej kariery zawodowej ciągle podnosił swoje kwalifikacje uczestnicząc w szeregu szkoleń i kursów.

Posiada miedzy innymi certyfikaty i dyplomy:

 • Associate`s Certificate In Project Management - The George Washington University
 • PRINCE2 certyfikat APMG-International nr 03880386-01-N2QC
 • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania wg norm serii ISO 9000, 14000, 18000

 

 

 

gr

dr Grzegorz Rosłonek  - Ekspert IGG

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1989r.).  W roku 1995 obronił doktorat z chemii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.                   

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od 20 lat. Od roku 1998 zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA. Znajomość branży oraz doświadczenie zawodowe zdobywał na kolejnych szczeblach kariery, m.in. na stanowiskach: specjalista metrolog, kierownik Pracowni Fizykochemii, Dyrektor Oddziału, gdzie kieruje i nadzoruje prace związane m.in. z:

 • nadzorem metrologicznym pośrednim i bezpośrednim, realizowanym poprzez sprawdzanie i legalizację lub wzorcowanie przyrządów stosowanych bezpośrednio w pomiarach rozliczeniowych ilości i jakości gazu,
 • sprawdzaniem stacji pomiarowych,
 • pełnieniem funkcji eksperta i rozjemcy, z tytułu akredytacji Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w zakresie pomiarów i rozliczeń gazu w przypadku sporów dotyczących wyników pomiaru,
 • prowadzeniem badań i wykonywaniem ekspertyz urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych stosowanych w gazownictwie,
 • wzorcowaniem urządzeń pomiarowych,
 • oceną zgodności i certyfikacją wyrobów,
 • udziałem w opracowywaniu wymagań i norm dla układów pomiarowych a także ich opiniowaniu, monitorowaniu norm i regulacji prawnych w zakresie pomiarów gazu,
 • rozliczeniami w jednostkach energii, w tym wyładunku LNG w terminalu morskim w Świnoujściu.

Podczas pracy zawodowej Pan Grzegorz Rosłonek, jako uznany ekspert w dziedzinie, brał udział zarówno w przygotowaniu, jak i opiniowaniu aktów prawnych, norm oraz standardów technicznych kluczowych dla branży energetycznej. Jest członkiem Podkomitetu KT 277/PK1 ds. pomiarów i oceny jakości paliw gazowych (Polski Komitet Normalizacyjny). W ramach prac Podkomitetu PK1, udziela się jako współautor norm oraz inicjator prac normalizacyjnych. Reprezentuje pracodawcę oraz Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG) na spotkaniach zewnętrznych (Ministerstwa, Urząd Regulacji Energetyki, Główny Urząd Miar), gdzie są omawiane istotne zagadnienia dla branży energetycznej.

Pan Grzegorz Rosłonek jest członkiem Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Ponadto jako członek Zespołu Roboczego nr 2, kieruje pracami standaryzacyjnymi związanymi z pomiarami jakości paliwa gazowego, mając na koncie sukcesy w postaci ustanowionych przez Zarząd IGG Standardów Technicznych. Jest także kierownikiem Zespołu nr 27, który opracował dokument dotyczący zasad rozliczeń w jednostkach energii w gazownictwie, będący pierwszym Standardem Technicznym systematyzującym wiedzę  w tym zakresie w kraju.

Jest autorem i współautorem licznych prezentacji, referatów oraz publikacji z zakresu pomiarów ilości i jakości gazu ziemnego. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach oraz warsztatach, zarówno krajowych jak i zagranicznych dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

 

wt

Włodzimierz Tomczak - Ekspert IGG 

mgr inż. urządzeń sanitarnych – rozprowadzanie i magazynowanie gazu
Dziedziny: rozprowadzanie, magazynowanie i użytkowanie gazu
Jezyk: niemiecki, rosyjski
Rok urodzenia: 1944
Kariera: kierownicze stanowiska w Zakładzie Gazowniczym Łódź, obecnie Dyrektor Oddziału MSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź

Inne osiągnięcia: uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowami i robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sporządzania sprojektów sieci gazowych, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych. Studia podyplomowe w SGH – zarządzanie spółkami kapitałowymi, uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG i biegłego sądowego o specjalności rozprowadzanie, magazynowanie i użytkowanie gazu.