Eksperci ds. wodoru

 

GRUPA  EKSPERTÓW ds. WODORU przy IGG

 

Pod koniec 2019 r. w związku z rosnącym zainteresowaniem i potrzebą rozpoczęcia działań związanych z wykorzystaniem wodoru jako alternatywnego, nowoczesnego i bezpiecznego paliwa, Zarząd IGG powołał Grupę Ekspertów ds. Wodoru. (Uchwała nr 69/2019)

Grupa Ekspertów ma stanowić ośrodek wymiany doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej. Celem prac Grupy Ekspertów jest wypracowanie stanowiska branży dla ministerstw, urzędów, organizacji krajowych i zagranicznych, oraz promocja najkorzystniejszych rozwiązań wykorzystania wodoru, służących rozwojowi gospodarczemu.  Grupa Ekspertów ds. Wodoru będzie opracowywała analizy
i opinie, współuczestniczyła w stymulacji prac badawczych, tworzyła bazę wiedzy, uczestniczyła w konferencjach tematycznych, panelach dyskusyjnych i zajmowała się ich programem merytorycznym.

Dla zintensyfikowania prac i ścisłej współpracy z Firmami członkowskimi IGG powołano Prezydium Grupy Ekspertów ds. Wodoru w skład którego weszli: Przewodniczący Pan dr. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski), oraz Zastępcy Przewodniczącego: Pani Dyrektor Aneta Korda-Burza (Gaz-System) i Pan Dyrektor dr. Grzegorz Rosłonek (PGNIG).

 

Skład Grupy Ekspertów ds. Wodoru :

 1. Jerzy Kaleta (Politechnika Wrocławska)
 2. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska)
 3. Stanisław Nagy (AGH w Krakowie)
 4. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska)
 5. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski)
 6. Grzegorz Rosłonek (PGNiG SA O / CLPB)
 7. Sławomir Giec (cGAS controls sp. z o.o.)
 8. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu – PIB)
 9. Cezary Starczewski (PGNiG S.A.)
 10. Jarosław Głowacki (PGNiG Termika SA)
 11. Aneta Korda-Burza (Gaz-System SA)
 12. Robert Kwiatkowski (PSG sp. z o.o.)
 13. Paweł Gąsior (Politechnika Wrocławska)
 14. Jakub Kupecki (Instytut Energetyki)

 

Grupa rozpoczęła prace w grudniu 2019 r. (pierwsze spotkanie odbyło się 12.12.2019 r.) i będą one kontynuowane w kolejnych latach.

==============================================================================

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta  - Ekspert Grupy ds. Wodoru

Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechnika Wrocławska

Cel i zakres prowadzonych prac dotyczy dyscypliny naukowej mechanika, w szczególności mechaniki eksperymentalnej i obejmuje zagadnienia: zmęczenia materiałów, pomiarów energii i tłumienia, wytwarzania i badania materiałów magnetycznych Smart. Ponadto zainteresowania dotyczą magnetowizji jako nieniszczącej diagnostyki, aplikacji efektów krzyżowych w mechanice eksperymentalnej, odzysku energii (tzw. Energy Harvesting) z drgań, udaru i ciepła oraz przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym. Znaczące osiągnięcia związane są także z wykorzystaniem wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia samochodowych paliw gazowych, takich jak metan i wodór oraz zastosowaniem stacjonarnych ogniw paliwowych do celów energetycznych. Dorobek w zakresie inicjowania i realizacji projektów obejmuje 19 projektów międzynarodowych (6FP, 7FP UE, KIC InnoEnergy) i krajowych (KBN, NCBiR). Ponadto dwa projekty realizowano w ramach umowy PWr-EIT+ oraz 10 projektów finansowanych ze Środków Strukturalnych i środków Urzędu Marszałkowskiego. Koordynator po stronie Politechniki Wrocławskiej następujących projektów z obszaru ciśnieniowego gromadzenia wodoru, finansowanych ze środków EU: StorHy, InGas, HyComp, Copernic, HyPactor, HyCube, Hiphone. Koordynator części badań naukowych w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”. Dorobek naukowy obejmuje między innymi kilkaset pozycji oraz promotorstwo zakończonych 11 przewodów doktorskich.

 

 

wk

 

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat  - Ekspert Grupy ds. Wodoru 

Od wielu lat zajmuje się rozwojem rynków energii, w szczególności rynkiem gazu. Jest autorem wielu prac dotyczących wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych. Opiniuje opracowywane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa standardy techniczne w gazownictwie, był recenzentem prestiżowego obszernego wydania (ok. 800 stron) Vademecum Gazownika t. IV „Gaz ziemny: rynek, efektywność, bezpieczeństwo”. Jest promotorem i recenzentem prac doktorskich z dziedziny: inżynieria środowiska /gazownictwo. Bierze aktywny udział w prowadzonych w Politechnice Gdańskiej badaniach w zakresie ropy i gazu z łupków (programy badawcze Blue Gas, LabRiG).

W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki), uzyskując w 1989 roku doktorat i w 1999 roku habilitację. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006 roku. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 2001 roku i profesora zwyczajnego w 2012 roku.

W latach 1990- 2005 pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne w kraju i zagranicą, m.in. elektrownia Ahwaz/Iran, opalana gazem ziemnym).

W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie energetyki i gazownictwa. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki.

W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 1.09.2012 roku do 28.02.2015 roku był Dyrektorem Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej.

Jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 4 samodzielnych książek, na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej/ energetyki kompleksowej i gazownictwa, a także innych prac / opinii / ekspertyz dla PGNiG czy GAZ-SYSTEM.

Jest członkiem Rad Programowych renomowanych czasopism naukowych m.in.: „Energetyka”, dwumiesięcznika „Rynek Energii” (od 2000 roku) i ,,The International Journal of Power and Energy Systems”/Calgary Canada.

Od 2007 roku blisko współpracuje z organizacjami branżowymi, w tym Izbą Gospodarczą Gazownictwa, przewodnicząc/uczestnicząc w Kongresach Polskiego Gazownictwa i GAS-EXPO oraz – jako członek Rad Programowych i przewodniczący sesji tematycznych – w innych prestiżowych eventach (seminaria i konferencje gazownicze: GAZTERM Międzyzdroje, RYNEK GAZU Kazimierz Dolny) Publikował m.in. swoje prace w „Przeglądzie Gazowniczym” i „Energetyce Gazowej”.

Poza macierzystą Uczelnią działał/działa jako:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009 -2013),

Członek Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM SA (2013 - 2015),

Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (od 2003 roku do nadal),

Vice-Prezes Zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (od 1994 roku do nadal),

Członek Komitetu Strategicznej Myśli Gospodarczej przy Vice-Premierze RP (2013 – 2015).

Członek Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – od 2001 do nadal),

Członek Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Izby Gospodarczej Gazownictwa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. A. Hofmana Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej.

Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

 

 

SNagy

 

 

 

 

 

 

prof. Stanisław Nagy  - Ekspert Grupy ds. Wodoru

 W roku 1984 uzyskał dyplom magisterski na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH na kierunku górnictwo i geologia w specjalności gazownictwo ziem­ne. W 1988 roku obronił rozprawę doktorską, a w roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony od roku 2005 na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W styczniu 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN (od 2015 roku) oraz Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk (od 2015 roku) i przewodniczącym Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego. Od 2015 roku jest sekretarzem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2016 roku – członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2015 roku jest członkiem rady naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, od roku 2008 – członkiem rady naukowej ISMiGE PAN.

Jest członkiem kolegium wydawniczego kwartalnika „Archives of Mining Sciences”, członkiem rady redakcyjnej „Journal of Sustainable Mining”, a także członkiem komitetu redakcyjnego „AGH Drilling, Oil Gas”, przewodniczącym rady programowej czasopisma „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” oraz „Wiek Nafty”. Jest wiceprzewodniczącym rady wykonawczej Polskiej Sekcji Society of Petroleum Engineers oraz członkiem Komitetu Na­ukowo-Technicznego ds. Gazownictwa STPNiG.

Jest promotorem wielu zaliczonych prac doktorskich, autorem i współautorem wie­lu prac naukowych (ogółem ponad 200, w tym współautorem 12 książek/rozdziałów). Brał udział w wielu projektach międzynarodowych, także jako kierownik projektów.

 

 

 

 AO

 

 

 

 

 

prof. Andrzej Osiadacz  -  Ekspert Grupy ds. Wodoru

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie automatyki i robotyki oraz inżynierii gazownictwa. Studiował w Instytucie Automatyki Przemysłowej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień mgra inż. automatyki. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. W roku 1992 otrzymał tytuł  naukowy profesora  nauk technicznych  w dziedzinie automatyki i robotyki, a w roku 2000 stanowisko profesora zwyczajnego.

Od stycznia do grudnia 1979 roku przebywał na stażu naukowym, a w latach 1985 – 1988 pracował, jako Visiting Professor w Control Systems Centre Uniwersytetu  w Manchesterze. W latach 1989-1990 pracował w Mathematics and Computing Division British Gas jako Senior Scientist zajmując się problemami optymalnego sterowania siecią gazową Wielkiej Brytanii.

Od 1991 roku pracuje na Politechnice Warszawskiej, jako kierownik Zakładu Inżynierii Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska (do 2006). Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (1.09.2007- 1.09.2014) i był dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych (1.1.2008- 31.12.2014).

Jednocześnie był pierwszym Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (1.05.2004-17.4.2006). W latach 1997-2010 był członkiem Rady Dyrektorów Pipeline Simulation Interest Group –USA. Profesor Osiadacz ma w dorobku ponad 140 publikacji (ponad 50 w języku angielskim), w tym 7 książek (dwie w języku angielskim). Jest przedstawicielem polskiego przemysłu gazowniczego w International Gas Union w sekcji ds Transportu gazu.  Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w roku 1990, a w roku 1994 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (UK). 

W roku 2000 prowadził, jako delegat PSIG wykłady w Buenos Aires oraz Santiago dla kadry inżynierskiej przemysłu gazowniczego Argentyny oraz Chile.

 

 

Dr Grzegorz Tchorek,

Absolwent i naukowy pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywność badawcza i naukowa skoncentrowana w temacie konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchów wartości różnych sektorów gospodarki, źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznej. Udział i kierowanie projektami badawczymi NCN, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności.

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych gremiach badawczych i doradczych. Przewodniczący zespołu ekspertów w zakresie Eko Transport w Ministerstwie Klimatu, Członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie, Członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A. - Przewodniczący Komitetu Audytu. Inicjator powołania na Wydziale Zarządzania UW Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością  i Zmianami Klimatu.

 

 

gr

 

 

 

 

 

 

dr Grzegorz Rosłonek  - Ekspert Grupy ds. Wodoru

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1989r.).  W roku 1995 obronił doktorat z chemii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.                   

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od 20 lat. Od roku 1998 zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA. Znajomość branży oraz doświadczenie zawodowe zdobywał na kolejnych szczeblach kariery, m.in. na stanowiskach: specjalista metrolog, kierownik Pracowni Fizykochemii, Dyrektor Oddziału, gdzie kieruje i nadzoruje prace związane m.in. z:

 • nadzorem metrologicznym pośrednim i bezpośrednim, realizowanym poprzez sprawdzanie i legalizację lub wzorcowanie przyrządów stosowanych bezpośrednio w pomiarach rozliczeniowych ilości i jakości gazu,
 • sprawdzaniem stacji pomiarowych,
 • pełnieniem funkcji eksperta i rozjemcy, z tytułu akredytacji Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w zakresie pomiarów i rozliczeń gazu w przypadku sporów dotyczących wyników pomiaru,
 • prowadzeniem badań i wykonywaniem ekspertyz urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych stosowanych w gazownictwie,
 • wzorcowaniem urządzeń pomiarowych,
 • oceną zgodności i certyfikacją wyrobów,
 • udziałem w opracowywaniu wymagań i norm dla układów pomiarowych a także ich opiniowaniu, monitorowaniu norm i regulacji prawnych w zakresie pomiarów gazu,
 • rozliczeniami w jednostkach energii, w tym wyładunku LNG w terminalu morskim w Świnoujściu.

Podczas pracy zawodowej Pan Grzegorz Rosłonek, jako uznany ekspert w dziedzinie, brał udział zarówno w przygotowaniu, jak i opiniowaniu aktów prawnych, norm oraz standardów technicznych kluczowych dla branży energetycznej. Jest członkiem Podkomitetu KT 277/PK1 ds. pomiarów i oceny jakości paliw gazowych (Polski Komitet Normalizacyjny). W ramach prac Podkomitetu PK1, udziela się jako współautor norm oraz inicjator prac normalizacyjnych. Reprezentuje pracodawcę oraz Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG) na spotkaniach zewnętrznych (Ministerstwa, Urząd Regulacji Energetyki, Główny Urząd Miar), gdzie są omawiane istotne zagadnienia dla branży energetycznej.

Pan Grzegorz Rosłonek jest członkiem Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Ponadto jako członek Zespołu Roboczego nr 2, kieruje pracami standaryzacyjnymi związanymi z pomiarami jakości paliwa gazowego, mając na koncie sukcesy w postaci ustanowionych przez Zarząd IGG Standardów Technicznych. Jest także kierownikiem Zespołu nr 27, który opracował dokument dotyczący zasad rozliczeń w jednostkach energii w gazownictwie, będący pierwszym Standardem Technicznym systematyzującym wiedzę  w tym zakresie w kraju.

Jest autorem i współautorem licznych prezentacji, referatów oraz publikacji z zakresu pomiarów ilości i jakości gazu ziemnego. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach oraz warsztatach, zarówno krajowych jak i zagranicznych dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

 

JJ

dr inż. Jacek Jaworski  - Ekspert Grupy ds. Wodoru

Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 r.     na stanowisku asystenta. Od czerwca 2004 roku do kwietnia 2008 roku kierował Zakładem Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu a od lipca 2016 roku do 1 marca 2017r. był Wiceprezesem Zarządu IGG.

Jest autorem lub współautorem szeregu prac badawczych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Klientów przemysłowych, w tym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA, czy ICHPW.

 Wśród najważniejszych zrealizowanych prac wymienić należy:

- Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania założeń w zakresie zastosowania w Polsce metody rozliczeń energetycznych w gazownictwie, tj. metody bazującej na ilości dostarczonej energii odbiorcom w miejsce stosowanej metody bazującej na ilości dostarczonej objętości.

- Prace dotyczące oceny systemów pomiarowo-rozliczeniowych przepływu gazu z odmetanowania kopalń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne (EC Pniówek, EC Suszec, EC Moszczenica, EC Zofiówka), w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

- Prace dotyczące oceny układów pomiarowych przepływu gazu koksowniczego w Koksowni Przyjaźń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu sprzedawanego na zewnątrz do spółki ArcelorMittal Poland oraz wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne, w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

Koordynował także prace zespołu związane z oceną przygotowania odbiorców przemysłowych do odbioru gazu o jakości odpowiadającej gazowi z regazyfikacji LNG i kierunku Morza Północnego. Prace były podstawą do zmiany wymagań w Polskiej Normie dot. jakości gazu oraz w Rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W pracy poddano analizie wszystkie istotne gałęzie przemysłu w tym sektor energetyki, petrochemii, nawozów sztucznych,

Jest autorem lub współautorem 77 publikacji i referatów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, krajowych i międzynarodowych.

 

 

pg

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Paweł Gąsior -  Ekspert Grupy ds. Wodoru

Politechnika Wrocławska - Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Cel i zakres prowadzonych prac dotyczy dyscypliny naukowej mechanika, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki eksperymentalnej. Dyplom studiów magisterskich uzyskał na kierunku optoelektronika i technika światłowodowa Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym PWr.

Odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych światłowodowych systemów SHM do monitorowania stanu technicznego konstrukcji w obszarze przemysłu energetycznego, chemicznego i motoryzacyjnego, w tym także dla kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych przeznaczonych do gromadzenia wodoru (monitoring w trakcie procesu wytwarzania i eksploatacji, ocena stopnia degradacji kompozytowej powłoki nośnej oraz przewidywanie czasu bezpiecznej eksploatacji).  Jego zainteresowania dotyczą również różnych typów ogniw paliwowych i ich zastosowań.

Brał udział w licznych projektach finansowanych ze środków UE i krajowych, dotyczących wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania paliw gazowych w aplikacjach  motoryzacyjnych (np. StorHy, HyComp, InGas, HyCube, HyPactor, Copernic, HIPHONE).

Kierował także projektami z obszaru SHM, związanymi z opracowaniem i wdrożeniem systemów monitorowania i wykrywania wycieków wodoru na gazociągach, monitorowaniem wybranych elementów elektrowni (kocioł energetyczny, instalacja ochrony środowiska, agregaty prądotwórcze), czy rurociągów do przesyłu ropy naftowej.

Należy  do organizacji International Association for Hydrogen Energy Codes and Standards Division (IAHE-CSD), której celem jest wykorzystanie wyników najnowszych badań naukowych oraz najlepszych praktyk inżynierskich do rozwoju i harmonizacji norm i regulacji prawnych (RCS) w zakresie zwiększania bezpieczeństwa stosowania technologii „wodorowych” w energetyce.

 

 

prof.  Jakub Kupecki -  Ekspert Grupy ds. Wodoru

Profesor Instytutu Energetyki (IEn) i kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Profesor wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC UCI). Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej (MEiL), Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley. Związany z tematyką stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych od ponad 10 lat. Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCBR, NCN, MNiSW, Departamentu Energii USA, Departamentu Stanu USA oraz bezpośrednio przez przemysł. W latach 2017-2018 kierował polsko-amerykańskim projektem dotyczącym wykorzystania układów power-to-gas do magazynowania energii ze źródeł OZE, realizowanym w NFCRC UCI. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz kilku zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Laureat nagród za działalność B+R: nagrody Siemensa, Nernsta i Young Scientist Award, Hydrogen Europe Research. Stypendysta Komisji Fulbrighta oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Reprezentant Polski w States Representatives Group (SRG) Wspólnej Inicjatywy Wodoru i Ogniw Paliwowych (FCH-JU), reprezentant IEn w Hydrogen Europe Research, w latach 2016-2017 pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego Programu Badań Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) NCRB. W kwietniu 2020 powołany przez Ministra Klimatu w skład zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa.