Informacje

 

Ośrodek Mediacji Gospodarczej

- informacje 

 

Powszechnie przyjmuje się, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami jest postępowanie sądowe. Obok tradycyjnego postępowania sądowego, w którym strony występują jako przeciwnicy procesowi, istnieją również metody alternatywnego rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution), które stanowią znacznie skuteczniejszą, tańszą i szybszą alternatywę.

Metody ADR nie koncentrują się na polaryzacji stanowiska stron. Partnerzy biznesowi nie konfrontują się w sądzie, nie są przeciwnikami. Nadal pozostają partnerami, którzy sami lub przy pomocy profesjonalisty (mediatora) próbują dojść do porozumienia, zanim zostaną wytoczone najcięższe działa.

Do form alternatywnego rozwiązywania sporów należą:

negocjacje – podejmowane przez strony dobrowolne pertraktacje, mające na celu samodzielne wypracowanie stanowiska kompromisowego;

mediacja1 – jest również dobrowolną i, co ważne, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, przy pomocy bezstronnego, neutralnego i zaakceptowanego przez siebie mediatora, prowadzą rozmowy ugodowe. Osoba mediatora jest niezwykle istotna w całym procesie mediacji, ponieważ pomaga stronom określić ich interesy i kwestie do dyskusji, wspomaga przebieg komunikacji i stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody2;

arbitraż – metoda rozwiązywania sporów prawnych, podobnie jak w przypadku mediacji – bez udziału sądu powszechnego, której istotą jest powierzenie kompetencji sądu bezstronnemu specjaliście. Sąd arbitrażowy (sąd polubowny) proceduje zgodnie z własnym regulaminem i zasadami prawa.

Mediacja jest zatem formą pośrednią, plasującą się pomiędzy negocjacjami a arbitrażem. Łączy w sobie zalety negocjacji, z tym że w rozwiązaniu sporu stronom pomaga bezstronny i fachowy mediator, zachowując jednocześnie mniej sformalizowany od arbitrażu charakter, co z kolei kładzie nacisk na wypracowanie kompromisu, a nie oddanie rozstrzygnięcia „w ręce” arbitra.

Istotą mediacji jest to, że opiera się ona na dobrowolności i pozwala na samodzielne wypracowanie najlepszego rozwiązania konfliktu, zamiast odwoływania się do wcześniejszych rozstrzygnięć i wyroków. Często w przypadku, gdy same unormowania

kodeksowe bądź nieprzychylna wykładnia Sądu Najwyższego nie pozwalają na wprowadzenie konkretnego rozwiązania, stosuje się umowne odstępstwa, na przykład wyłącznie zasadę słuszności danego rozwiązania, z wyłączaniem odpowiedzialności na zasadach ryzyka czy winy. Ponadto, strony mają zapewnione lepsze możliwości zidentyfikowania i wyrażenia swoich rzeczywistych potrzeb i interesów, czego zakładanym efektem jest osiągnięte przez nie porozumienie3.

Przedmiotem mediacji mogą być sprawy z zakresu prawa gospodarczego, zwłaszcza o zapłatę, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, wszelkie spory dotyczące wykonywania kontraktu, a także sprawy cywilne, rodzinne i z zakresu prawa pracy.

 

Korzyści z mediacji:
 

 • samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie ugody,
 • utrzymanie wzajemnych relacji biznesowych,
 • zachowanie korzystnego wizerunku,
 • lepsze zrozumienie potrzeb własnych i drugiej strony, ułatwiające dalszą współpracę i minimalizujące ryzyko wystąpienia kolejnego konfliktu4.

 

Jak sprawa trafia do mediacji?
 

 • Wystarczy do Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji (wzór wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie IGG).
 • Jeśli trwa już postępowanie sądowe, sprawę do mediacji kieruje sąd na wniosek stron procesu, złożony do sądu ze wskazaniem jako mediatora OMG przy IGG.
 • W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie sporu lub negocjacji.

 

Jak opłacić wniosek?
 

 • Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 400,00 zł na rachunek bankowy lub w kasie Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku
 • Rozpatrywane są jedynie wnioski, w odniesieniu do których wniesiona została wymagana opłata rejestracyjna.

 

Kto decyduje o wyborze mediatora?
 

 • Mediatora wybierają wspólnie strony lub wyznacza na wniosek stron przewodniczący OMG, a w postępowaniu sądowym – sąd kierujący sprawę do mediacji z listy mediatorów.
 • Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o jego wyznaczenie przez przewodniczącego OMG bądź mediator nie został wskazany w postanowieniu sądu kierującego strony do mediacji, mediatora wyznacza – niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego – przewodniczący OMG.
 • Co ważne, każda ze stron może żądać wyłączenia mediatora, składając wniosek do przewodniczącego OMG lub do protokołu w trakcie posiedzenia mediacyjnego. W przypadku uwzględnienia wniosku, przewodniczący OMG niezwłocznie powoła innego mediatora w danej sprawie.

 

Jak przebiega mediacja?
 

 • Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze lub wskazaniu do prowadzenia mediacji, mediator kontaktuje się ze stronami, wyznaczając termin i miejsce pierwszego spotkania mediacyjnego (co do zasady, siedziba IGG w Warszawie).
 • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego i pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja prowadzona jest w obecności obu stron. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 • Strony podczas mediacji mogą działać osobiście lub z udziałem umocowanych pełnomocników.
 • Sesja mediacyjna trwa 1,5 godziny. W trakcie sesji mediacyjnej mediator może się spotykać osobno z każdą ze stron
 • Postępowanie mediacyjne nie jest jawne, ale w sesji mediacyjnej mogą brać udział osoby trzecie, na których obecność wyrażą zgodę obie strony oraz mediator.
 • Mediator udziela stronom pomocy w rozmowie, prowadzonych negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu w sposób bezstronny i niezależny
 • Mediator nie rozstrzyga sporu, nie narzuca rozwiązania, a jedynie podejmuje czynności zmierzające do rozwiązania sporu przez strony poprzez osiągnięcie porozumienia.
 • Na każdym etapie mediacji mediator może zwrócić się do strony o dodatkowe informacje. Informacje te mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielająca je strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.
 • Strony mogą korzystać z ekspertów lub konsultantów posiadających wiedzę w danej dziedzinie.
 • Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym zaznacza się miejsce i czas prowadzenia mediacji, a także podaje się nazwy i adresy stron oraz nazwiska mediatorów lub mediatora i adres OMG oraz wynik mediacji. Protokół podpisują mediatorzy lub mediator.
   

Czym kończy się mediacja?

 • Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, jej istotną treść wciąga się do protokołu lub załącza do protokołu egzemplarz ugody, podpisany przez strony. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
 • Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, protokół składa się we właściwym sądzie.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny. Mediator doręcza stronom odpis protokołu zawierającego ugodę, z pouczeniem o możliwości wystąpienia do sądu o zatwierdzenie ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem. Nie uchybia to przepisom o szczególnej formie czynności prawnej. Zatwierdzenie ugody poprzez nadanie klauzuli wykonalności powoduje, iż ugoda stanowi tytuł wykonawczy.
 • W wypadku braku ugody strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Ile kosztuje mediacja?

 • Koszty mediacji (opłata rejestracyjna, opłata mediacyjna i wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, w równych częściach.
 • Opłata mediacyjna wynosi:

è w sprawach majątkowych – 3% wartości przedmiotu sporu, ustalonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nie mniej niż 10.000,00 zł. i nie więcej niż 150.000,00 zł. za jedną przeprowadzoną mediację.

è w sprawach niemajątkowych lub gdy nie można ustalić wartości przedmiotu sporu – 200,00 zł za każdą godzinę posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY OMG

 

Marcin Gargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ OMG

lw

 Łukasz Wiater

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-  Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie przygotowania projektów i zarządzania funduszami europejskimi oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zamówień publicznych. w latach 2003–2009 ekspert ds. formalnoprawnej oceny jakości kształcenia w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 2009 roku pracuje w Kancelarii Prawnej Elżbieta Mucha. Od 2012 roku wspólnik w spółce Proacademia Małecka Wiater sp.j., zajmującej się wsparciem instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

 

 

ZESPÓŁ MEDIATORÓW OMG

kczg

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Adwokat, arbiter, mediator. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po złożonych egzaminach: sędziowskim i adwokackim (1983 r.) rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata, od 1992 roku w kancelarii własnej. Pełnomocnik w licznych procesach sądowych i arbitrażowych. Pełnił funkcję szefa Kancelarii Sejmu, sędziego Trybunału Stanu, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej, zastępcy prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, członek wielu rad nadzorczych. Obecnie jest arbitrem i mediatorem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy NR A, Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, Międzynarodowego Centrum Mediacji w Polsce, a także członkiem Komisji Legislacyjnej NR A, członkiem honorowym Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano.Specjalizacja: budownictwo, nieruchomości, finanse, prawo energetyczne, prawo administracyjne, prawo bankowe, prawo cywilne, prawo lokalowe, prawo ochrony środowiska, prawo europejskie, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo handlowe międzynarodowe, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo reklamy i mediów, prawo konstytucyjne, prawo sportowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne, IT, prawo własności intelektualnej, projekty infrastrukturalne, projekty inwestycyjne, umowy dystrybucyjne, franchising, FIDiC.

 

jg

Dr Joanna Głowacka

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ (1994), ukończyła pomagisterskie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu (1995, LL.M.), a także studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (1998, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera w Bonn). w latach 1992–1994 pracowała w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, prowadziła seminaria jako profesor wizytujący (Gastprofessor) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (1997), od roku 2003 wykonuje zawód radcy prawnego w prywatnej kancelarii w Warszawie, specjalizując się w prawie zamówień publicznych i prawie budowlanym. Autorka artykułów o tematyce robót budowlanych i zamówień publicznych. Od roku 2012 pełni honorowo funkcję adwokata zaufania (Vertrauensanwalt) w Ambasadzie Austriackiej w Warszawie.

 

 

f k

Filip Kona

Z wykształcenia politolog i prawnik, z zawodu adwokat, z rodziny o łódzko-lwowskich tradycjach adwokackich. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Uniwersytetu Wschodniej Karelii w Joensuu (Finlandia) oraz Roehampton University w Londynie (Wielka Brytania), słuchacz studium menedżerskiego współorganizowanego przez Robert H. Smith School Uniwersytetu Maryland (USA). Praktykował zarówno w kancelariach wyspecjalizowanych w procesach karnych, jak i w czołowej polskiej firmie prawniczej. Doradzał klientom w zakresie polityki zgodności z prawem (compliance), reprezentował też ich w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Prelegent szkoleń dotyczących przeciwdziałania popełnianiu przestępstw. Obecnie odpowiedzialny za kierowanie projektami o międzynarodowym zasięgu w branży gazowniczej. w swej pracy łączy wszechstronne doświadczenie z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami zagadnień z wielu dziedzin.

 

 

wk

Wacław Krzywoszyński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1982 r.). Studia podyplomowe – Politechnika Warszawska, Wirtschaftsforderungsinstitut (WIFI – Wiedeń) oraz Wrocław (zarządzanie w warunkach prawa Unii Europejskiej). Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa (1996 r.). Duże doświadczenie w przygotowaniu inwestycji i w obszarze finansowania projektów energetyki – przygotowanie koncepcji i pełna realizacja budowy 6 bloków energetycznych w Elektrowni Turów (wartość 1500 milionów USD). Doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych przedsiębiorstw przy zmiennym rynku finansowym. Współpraca przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych i rozliczaniu odszkodowań za szkody o wielkim rozmiarze. Szeroka wiedza w zakresie wytwarzania i wykorzystania energii. Ekspert w zakresie energetyki i energii oraz nowych rozwiązań dla energetyki.

 

 

kk

 

Karolina Kulesza

Radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Programu Erazmus na Uniwersytecie Wileńskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, obsługi spółek prawa handlowego, prawa telekomunikacyjnego oraz prowadzenia sporów sądowych. Od 2013 r. pracuje w Dziale Prawnym PGNiG SA. Specjalizuje się w prawie energetycznym. Prawie gospodarczym, administracyjnym, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Wspiera zespoły negocjacyjne przy zawieraniu kontraktów z kluczowymi dla spółki odbiorcami. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

 

ak

Andrzej Kwaśnik

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów w zakresie polityki społecznej oraz podyplomowych studiów dyplomatycznych. w latach 70. radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych, w latach 80. radca prawny w administracji państwowej, w tym zastępca dyrektora Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów. w latach 1987–1992 kierownik działu prawnego w ambasadzie RP w Bonn. Od 1992 roku własna kancelaria prawnicza. w latach 1997–2000 partner i prezes zarządu Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn sp. z o.o. w Warszawie. Wiceprezydent sądu, sędzia Sądu Polubownego przy Polsko Niemieckiej Izbie Przemysłowo- -Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Polsko Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (2004 – nadal). Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Prawem Europejskim. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo budowlane i umowy o roboty budowlane, prawo ochrony konkurencji, prawo o zamówieniach publicznych oraz prawo obrotu nieruchomościami. Autor licznych publikacji w prawniczych periodykach, autor komentarza do ustawy o prawie zamówień publicznych w wydawnictwie Beck.

 

 

 

 

m

Mariusz Mazepus

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej, wpisany na listę adwokacką w 2010 r. Od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczący Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. Członek Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi. Organizator programu „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta”. Wiceprzewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, skupiającego m.in. władze: adwokatury, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w dziedzinie nauki prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Prowadzi spory gospodarcze, mediacje sądowe, doświadczony negocjator.

 

 

mm

Małgorzata Młynarska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacja radcowska w 1986 r. Ukończyła Roczne Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa reklamy, odbyła też wiele szkoleń z dziedziny prawa autorskiego i reklamy, zamówień publicznych oraz problematyki gospodarki nieruchomościami, a także organizacji pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w zakresie windykacji należności, cywilnym (ze szczególnym naciskiem na nieruchomości), handlowym, pracy, autorskim oraz ogólnie pojętej własności intelektualnej. w 1995 roku rozpoczęła pracę w mediach publicznych, w Regionalnej Rozgłośni Radiowej „Radio dla Ciebie” SA jako radca prawny zajmujący się pełną obsługą prawną rozgłośni. w latach od 1999 do 2007 pracowała jako zastępca dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego, a następnie dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego w Polskim Radiu S.A, oraz jako radca prawny i dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Poczty Polskiej S.A.

 

 

pn

Paweł Niedziałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny, negocjator, mediator. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbył w latach 2006–2010 w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i upadłościowego. Pełni funkcję likwidatora spółek i stowarzyszeń, kuratora spółek i stowarzyszeń oraz syndyka. Od 2015 roku posiada licencję syndyka (doradcy restrukturyzacyjnego). Zastępca przewodniczącego Komisji Parlamentarno-Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

 

 

p

Janusz Pietruszewski

Absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem gazowniczym. Na Politechnice Warszawskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie inżynierii gazownictwa. Po studiach pracownik biura projektowego, kopalni węgla kamiennego, a od 1993 roku związany z sektorem gazowniczym – od stanowiska starszego mistrza sieci przesyłowej po funkcję zastępcy dyrektora OGP GAZ–SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach. Odbył wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie: audytor wewnętrznego systemu zarządzania jakością, audytor SESP, kontrola robót spawalniczych w przemyśle gazowniczym, ratownictwo gazowe dla osób dozoru, badania nieniszczące złączy spawanych w świetle wymagań normy EN 12732. Jest biegłym sądowym w zakresie: instalacje i urządzenia gazowe, stalowe sieci gazowe Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

 

 

rw

Rafał Wiatr

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. w latach 2000–2007 był pracownikiem naukowym tego wydziału i tam również otworzył przewód doktorski z zakresu prawa spółek pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka. Od 2005 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Od 2010 roku do dziś partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy. Laureat konkursu Profesjonaliści Forbesa (2012 r.) w kategorii radca prawny – zawód zaufania publicznego. Członek licznych rad nadzorczych. Specjalizuje się w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Świadczy pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji handlowych oraz zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego i umów handlowych w obrocie międzynarodowym, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej – prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych i prawa nowych technologii. Bierze również czynny udział w akcjach społecznościowych, takich jak Niebieski Parasol, zainicjowany przez KRR P, a także jako członek Stowarzyszenia Braterskiej Pomocy „OddFellows”, niesie idee wspierania najuboższych, przede wszystkim dzieci oraz osób niepełnosprawnych.