Komitet Standardu Technicznego

 

STANDARYZACJA TECHNICZNA
IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa prowadzi swoją działalność od 2003 roku w oparciu o Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. Jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego, zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w branży gazowniczej i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35 poz. 195 z póź. zm.) i statutu oraz posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do rejestru Izb Gospodarczych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Jednym z celów działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa jest propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno – ekonomicznej, który Izba realizuje m.in. poprzez inspirowanie
i opracowanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji przepisów, dokumentów normalizacyjnych, zasad i reguł mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów branży gazowniczej i m.in. we współdziałaniu ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi.

Standaryzacja techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa prowadzona jest w celu ujednolicenia wymagań działalności technicznej i usług w branży gazowniczej poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, a które nie mają uregulowań w postaci norm krajowych lub międzynarodowych, a także w interesie społecznym, dla którego ważnym jest uzyskanie bezpiecznego, o odpowiedniej cenie i przyjaznego dla środowiska, zaopatrzenia w gaz ziemny
z wykorzystaniem sieci gazociągów.

Stosowanie Dokumentów Standaryzacyjnych Izby Gospodarczej Gazownictwa ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa działalności w branży gazowniczej przy zastosowaniu adekwatnego do tej działalności poziomu techniki i wpływać na obniżenie kosztów tej działalności.

W standaryzacji technicznej Izby Gospodarczej Gazownictwa stosuje się zasady dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania Dokumentów Standaryzacyjnych, zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania tych dokumentów, jak również wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki oraz jawności i powszechnej ich dostępności. Dokumenty Standaryzacyjne są identyfikowane następująco:

Standard Techniczny IGG (ST) - jest to dokument, określający wymagania odpowiednio dla usług, produktów lub procesów występujących w branży gazowniczej, które nie są dostatecznie znormalizowane w normach  krajowych.

Wytyczne Techniczne IGG (WT) - jest to dokument zawierający zbiór zasad i dobrych praktyk w danej dziedzinie, ułatwiających wykonywanie określonych działań związanych z branżą gazowniczą.

Dokumenty Standaryzacyjne Izby Gospodarczej Gazownictwa są dokumentami opracowanymi
i zatwierdzonymi przez Komitet Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa i są ustanowione przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie właściwej uchwały Zarządu Izby.

Stosowanie Dokumentów Standaryzacyjnych Izby Gospodarczej Gazownictwa jest dobrowolne. Zaleca się, aby ST przyjmowane były do stosowania przez firmy członkowskie w całości, natomiast WT mogą być przyjmowane do stosowania dowolnie.

Dokumenty Standaryzacyjne Izby Gospodarczej Gazownictwa są chronione jak utwory literackie
a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Izbie Gospodarczej Gazownictwa.