sympozjum-2023-partnerzy

Sympozjum Gazownictwo w dobie zmian Partnerzy

 

 

Partner Główny

 

 cokolwiek

 

Po połączeniu z PKN ORLEN Zespół Oddziałów PGNiG stanowi jeden z filarów koncernu multienergetycznego. Pozwala to budować i wzmacniać jego pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku gazu ziemnego oraz konsolidować w ramach grupy sektor poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W strukturach multienergetycznego ORLENU działają spółki zajmujące się importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe. Koncern prowadzi projekty związane z wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru i rozwija segment OZE. Połączony potencjał i kompetencje Grupy ORLEN to rozwój nowych, czystych źródeł energii, stabilność i bezpieczeństwo dostaw, a także lepsza oferta dla milionów klientów. Silny, europejski koncern to odpowiedź na wyzwania przyszłości.

 

 

Partnerzy

cokolwiek

 

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. Polski odcinek gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przebiega równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. W skład infrastruktury gazociągu wchodzi również pięć tłoczni gazu. Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora systemu przesyłowego na tym gazociągu pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania techniczne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury energetycznej będącej własnością Spółki.

 

 cokolwiek

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. posiada status niezależnego operatora systemu magazynowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia pojemności magazynowe wszystkim zainteresowanym podmiotom w sposób niedyskryminacyjny, na równych warunkach umownych. GSP jest ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, którego kluczową rolą jest zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego. Spółka należy do Grupy Orlen.