Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

02 czerwca 2023 r., w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Na mocy Statutu Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Uchwały Zarządu Izby, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności IGG w 2022 roku oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe IGG oraz przyjęło sprawozdanie z działalności standaryzacyjnej IGG w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu IGG za rok 2022 oraz członkom Komisji Rewizyjnej. 

Uchwałą ZWZC z dnia 02.06.2023 r. dokonano uzupełnienia składu Zarządu Izby poprzez wybór na członka Zarządu obecnej, VII kadencji Pani Iwony Waksmundzkiej Olejniczak. 

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdziło zasady i terminy wnoszenia opłaty wpisowej i składek członkowskich, a także zmieniło wysokość opłaty wpisowej i składek członkowskich. Ponadto zatwierdzony został Regulamin członkostwa
w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. ZWZC podjęło także uchwałę w sprawie zmian do Statutu Izby.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa podjęło uchwałę w sprawie przyznania Odznak Honorowych IGG.