Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych

 

Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

UWAGA

Zapraszamy do nowego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem:

https://www.igg.pl/sklep-on-line/

Regulamin i cennik:

https://www.igg.pl/regulamin/

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.

--------------------------------------------------------------------

 

Ważne !! 

Decyzją Zarządu  z dnia 14.06.2019 r. do zakupionych przez Podmioty Gospodarcze Wytycznych Technicznych WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania” udostępniany jest Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej” w wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania bez możliwości zmiany graficznej formy ww. dokumentu.

 

W sprzedaży oferowane są aktualne Dokumenty Standaryzacyjne:

 

 

 

Numer i tytuł Dokumentu Standaryzacyjnego

 
 
 1.  

ST-IGG-0101:2022

Wzorcowanie gazomierzy przy użyciu gazu ziemnego przy ciśnieniu 0,5 MPa

 
 1.  

ST-IGG-0201:2018

Protokół komunikacyjny SMART-GAS

 
 1.  

ST-IGG-0202:2014

Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego

 
 1.  

ST-IGG-0203:2022

Budowa i eksploatacja układów pomiarowych

 
 1.  

ST-IGG-0204:2023

Przeliczniki i rejestratory

 
 1.  

ST-IGG-0205:2023

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego

 
 1.  

ST-IGG-0206:2015

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego

 
 1.  

ST-IGG-0207:2015

Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3

 
 1.  

ST-IGG-0208:2018

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym

 
 1.  

ST-IGG-0209:2021

Ocena jakości gazów ziemnych. Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody

 
 1.  

ST-IGG-0303:2022

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie,

 
 1.  

ST-IGG-0401:2015

Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie

 
 1.  

ST-IGG-0501:2023

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 
 1.  

ST-IGG-0502:2023

Stacje gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 
 1.  

ST-IGG-0503:2023

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi

 
 1.  

ST-IGG-0504:2020

Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi

 
 1.  

ST-IGG-0601:2020

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia

 
 1.  

ST-IGG-0602:2022

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie

 
 1.  

ST-IGG-0702:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu

 
 1.  

ST-IGG-0703:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni

 
 1.  

ST-IGG-0704:2019

Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi

 
 1.  

ST-IGG-0705:2019

Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT)

 
 1.  

ST-IGG-0901:2013

Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe

 
 1.  

ST-IGG-1001:2023

Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

 
 1.  

ST-IGG-1002:2023

Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

 
 1.  

ST-IGG-1003:2023

Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania

 
 1.  

ST-IGG-1004:2023

Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

 
 1.  

ST-IGG-1101:2017

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.

 
 1.  

ST-IGG-1201:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej.

 
 1.  

ST-IGG-1202:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności.

 
 1.  

ST-IGG-1301:2022

Rozruch i ruch próbny. Wymagania dotyczące postępowania i dokumentowania czynności związanych z rozruchem i ruchem próbnym

 
 1.  

ST-IGG-1401:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych.

 
 1.  

ST-IGG-1402:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów.

 
 1.  

ST-IGG-1403:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb.

 
 1.  

ST-IGG-1501:2015

Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

 
 1.  

ST-IGG-1601:2020

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia

 
 1.  

ST-IGG-1901:2016

Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia

 
 1.  

WT-IGG-2101:2019

Projektowanie, budowa i użytkowanie gazociągów polietylenowych do 1,0 MPa. Wymagania i zalecenia

 
 1.  

ST-IGG-2103:2018

Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z PE metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia

 
 1.  

WT-IGG-2301:2017

Książka Obiektu Budowlanego sieci gazowej. Wzór i wymagania

 
 1.  

WT-IGG-2501:2016

Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów

 
 1.  

ST-IGG-2601:2014

Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania
 i dokumentowania

 
 1.  

ST-IGG-2602:2016

Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania

 
 1.  

ST-IGG-2701:2018

Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii

 
 1.  

ST-IGG-2801:2020

Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy

 
 1.  

WT-IGG-2901:2016

Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych

 
 1.  

ST-IGG-3301:2021

Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane.

 
 1.  

WT-IGG-3401:2019

Rurociągi kompozytowe ze wzmocnionych materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów

 
 1.  

ST-IGG-3501:2019

Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe

 
 1.  

ST-IGG-3601:2023

Inspekcja rurociągów tłokami. Część 1 – Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów

 
 1.  

ST-IGG-3602:2023

Inspekcja rurociągów tłokami. Część 2 – Czyszczenie i inspekcja tłokami pomiarowymi

 
 1.  

ST-IGG-3708:2021

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia

 
 1.  

WT-IGG-4101:2023

Metody określania wielkości emisji metanu z sieci gazowej

 
 1.  

ST-IGG-4401:2022

Paliwa gazowe
Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakości

 
 1.  

ST-IGG-4402:2022

Paliwa gazowe

Jakość paliw gazowych w sieci przesyłowej

 
 1.  

ST-IGG-4403:2022

Paliwa gazowe

Jakość paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej

 
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: